Zielsziekten - vanuit een alternatieve invalshoek.

01. All the pieces of Mary - 02. Nieuwe inzichten - 03. Zielsziekten door beïnvloeding - 04. Over angst voor de dood - 05. Energetische vervuiling - 06. Regressie-therapie - 07. Therapeuten aan het woord: (07a. Ann Govaere - 07b. Roelof Tichelaar - 07c. Trisha Caetano) - 08. Meer lezen
 
 
 
 
 Onwetendheid is een vloek van God, kennis de wiek waarop wij ten hemel vliegen. 
(William Shakespeare)
 
 

Wanneer buitengewoon begaafde, gevoelige mensen zich langzaam bewust worden van hun gespletenheid, wanneer zij, zoals ieder genie, de waanidee van de eenheid der persoonlijkheid doorbreken en zich realiseren dat ze uit vele delen, uit een bundel van vele Ik-­persoonlijkheden bestaan, dan hoeven ze dat maar te uiten en de meerderheid sluit ze op, roept de wetenschap te hulp, constateert schizofrenie en behoedt de mensheid voor een kreet van waarheid uit de mond van deze ongelukkigen.

 

Wat is groot of klein, belangrijk of onbelangrijk? De psychiaters verklaren iemand voor neurotisch die op kleine stoornissen, kleine prikkels, kleine beledigingen van zijn gevoel van eigenwaarde gevoelig en heftig reageert, terwijl diezelfde mens misschien uitstekend is opgewassen tegen verdriet en schokkende ervaringen die de meerderheid heel erg toeschijnen. En een mens gaat door voor gezond als je hem lang op zijn tenen kan trappen zonder dat hij het merkt, als hij de afschuwelijkste muziek, de erbarmelijkste architectuur, de meest verpeste lucht rustig en zonder klachten over zich heen laat gaan, als hij vloekend met zijn vuist op tafel slaat als hij bij het kaarten een beetje verliest. Ik heb in cafés al heel vaak te goeder naam en faam bekend staande mensen vanwege een verloren spelletje en vooral als ze meenden een medespeler daarvan de schuld te moeten geven, zo barbaars en grof horen razen en tieren, dat ik een sterke behoefte voelde om naar de dichtstbijzijnde dokter te lopen en te vragen of dat beklagenswaardige creatuur kon wor­den opgenomen. Men kan nu eenmaal vele normen la­ten gelden, maar ik ben niet in staat om een van die normen, al is het ook die van de wetenschap of van de momenteel heersende moraal, voor heilig te ver­slijten.
 
Uit: Hermann Hesse - Een golfje op de stroom
 
 
 
 01. All the pieces of Mary

All the pieces of Mary go round,
like a wheel of misfortune inside her brain.
All the pieces of Mary go round,
’till she finds somebody who can take the pain.

All the pieces of Mary go round,
it starts with a stare and then she’s gone away.
All the pieces of Mary go round,
maybe she’ll be gone away for good some day.

What’s the matter, she’s so fragile’
she gets shattered, she goes crazy,
from the clatter in her head, poor Mary.

All the pieces of Mary go round,
like a wheel of misfortune inside her head.
All the pieces of Mary go round,
she can float and fly up above her bed.

All the pieces of Mary go round,
it’s a cast of characters for all occasions.
All the pieces of Mary go round,
like a carnival ride in her imagination.

Don’t remind her, she goes backwards,
if you find her clock is broken,
it’s much kinder just to wait for Mary.

Her amnesia is her only anesthesia,
she’s so glad her memory ‘s so bad, isn’t it Mary?

All the pieces of Mary go round,
she just can’t remember what she can’t forget.
All the pieces of Mary go round,
’til she burns right down like a cigarette.

All the pieces of Mary go round,
now she’s all grown up with no place to go.
All the pieces of Mary go round,
where they’ll stop no one can know.


(Julie Miller. Van de cd: Blue pony, hightone records.)
 
 

 02. Nieuwe Inzichten.


Wanneer de reguliere geneeskunde zou openstaan voor een aantal inzichten die nu, helaas, nog steeds niet passen in een wetenschappelijk hokje, dan zouden er heel wat meer psychische storingen kunnen opgelost worden.

Een groot aantal zielszieken, want die benaming benadert beter de werkelijkheid dan geesteszieken, zouden dan kunnen verlost worden van datgene wat hen verhindert om, vrij van alle negatieve invloeden, hun leven op aarde te leven.

Welke zijn deze inzichten?

Men moet leren aanvaarden dat het leven dat we nu leven niet eindig is. Dat niet alles pas begint wanneer we in de moederschoot ontvangen worden en dat het leven niet eindigt wanneer we ons materiële lichaam afleggen door de aardse dood. Dat een deel van onszelf, en wel het belangrijkste deel, onsterfelijk is en in een andere vorm verder leeft in een andere dimensie, een dimensie die we met onze stoffelijke zintuigen niet kunnen waarnemen maar die wel, op zielsniveau kan ervaren worden. Ik denk hierbij aan talloze media die hiervan bewijzen geleverd hebben.
Het is een feit dat velen van deze media bewust of onbewust bedriegen, maar zelfs wanneer maar één procent van deze media waarachtig en eerlijk is, dan nog is dit een afdoend bewijs voor deze theorie.
   
Men moet inzien dat we meer dan één keer op deze planeet hebben geleefd en dat we, wellicht, nog ontelbare keren zullen herboren worden in een nieuw stoffelijk lichaam voor we geestelijk zover gegroeid zullen zijn dat we verder kunnen aan Gene Zijde. De leer van de reïncarnatie was eeuwen lang taboe in het Westen maar begint nu stilaan opgang te vinden als enig antwoord op de grote ‘Waarom’s en Waarvoor’s in dit leven. Ook voor de reïncarnatietheorie zijn al veel bewijzen geleverd door wetenschappers die huidige en vorige levens van kinderen, die zich deze vorige levens herinneren, met grote nauwkeurigheid onderzoeken en te boek stellen.
    
Men moet inzien dat de persoonlijkheid van een mens nooit sterft en verder leeft na de stoffelijke dood, dat die persoonlijkheid niet verandert door het sterven van het lichaam en dus alle negatieve en positieve eigenschappen bewaart die de mens in de loop van een leven heeft opgebouwd.
   
Men moet de woorden van Christus opnieuw gaan lezen en deze begrijpen zoals die bedoeld waren. Jezus zei verschillende keren aan zijn leerlingen, nadat hij bezetenen had verlost van hun demonen: ‘Jullie zullen, na mij,  dezelfde werken doen en nog grotere dan deze'. Hiermee gaf Hij duidelijk aan dat het niet uitzonderlijk is dat mensen bezeten geraken, daardoor ziek worden, en daarvan kunnen verlost worden; niet alleen door Hem zelf als Zoon van God, maar door allen die zijn leerlingen zijn en zijn werk verder zetten. Hij verklaarde dit ingrijpen dus niet als een miraculeus iets maar als een voorbeeld hoe wij het ook kunnen wanneer wij in Zijn voetsporen treden. Wanneer Jezus op deze manier tot zijn leerlingen sprak, dan zijn die woorden ook voor ons bedoeld en niet enkel voor de twaalf die toen rond hem verzameld waren.
 
 
 
 
03. Zielsziekten door beïnvloeding

Bezetenheid.

Een van de mogelijke oorzaken van krankzinnigheid is bezetenheid door astrale persoonlijkheden uit de lagere sferen. Zo'n entiteit zoekt naar een lichaam om, na de stoffelijke dood, de materie opnieuw te kunnen beleven. In vroegere tijden werden deze entiteiten demonen of duivels genoemd. In het evangelie volgens Matheus wordt er verscheidene keren gevallen genoemd over het genezen door Jezus van dergelijke bezeten mensen. Ook gaf Hij zijn leerlingen de opdracht om hetzelfde te doen in Zijn naam.

Hier een paar voorbeelden:

Mattheus 8;16 's Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen.

Mattheus 8;28-33 Toen Jezus aan de andere kant van het meer kwam, in de streek van de Gadarenen, kwamen er twee mannen op Hem af, die beheerst werden door boze geesten. De mannen woonden in graven die in de rotsen waren uitgehouwen en waren zo gevaarlijk, dat niemand bij hen in de buurt durfde te komen. 29 "Wat wilt U van ons, Zoon van God?" schreeuwden zij. "U hebt het recht niet ons nu al te kwellen!" 30-31 In de verte liep een grote troep varkens eten te zoeken. "Als U ons toch wegjaagt, stuur ons dan in die varkens", smeekten de boze geesten. 32 "Goed", zei Jezus. "Ga!" De geesten verlieten de twee mannen en gingen in de varkens. Alle varkens stormden de steile helling af en verdronken in het meer. 33 De varkenshoeders vluchtten naar een nabijgelegen stad en vertelden wat er allemaal was gebeurd. Het verhaal over de twee bezetenen bracht grote opschudding teweeg.

Mattheus 9;32-33 Hij stond op het punt weer te vertrekken, toen er een stomme man bij Hem werd gebracht. De man kon niet spreken, omdat er een boze geest in hem zat, die dat verhinderde.
33 Jezus joeg die geest uit de man weg en toen kon hij weer spreken. De mensen stonden versteld. "Zoiets hebben wij nog nooit gezien!" riepen zij uit.

Mattheus 10;8 Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen.


Bezetenheid is niet iets dat alleen 2000 jaar geleden voorkwam. Ook nu nog steeds worden honderden mensen het slachtoffer van astrale bezetenheid. Getuige hiervan de woorden van een Belgische priester,  Staf Nimmegeers, die ik enkele dagen nog hoorde vertellen dat er in België alleen al, per jaar ongeveer 1000 aanvragen voor excorsisme binnenkomen bij de bisschoppen.

Elk bisdom beschikt over één priester die een speciale opleiding kreeg als excorsist.

Kenmerken van bezetenheid

Waarschuwing:
Bij vermoedens van bezetenheid dient eerst alle onderzoek op het 'normale' gericht te zijn. Eerst als dat uitputtend onderzocht is kan men zich op bezetenheid richten.
De betrokken mens mag men nooit en te nimmer met beschuldigingen of aangeprate schuldgevoelens belasten.
Liefde tot God, tot de medemens en geestelijke zuiverheid dienen de basis te zijn.

De kenmerken hangen af van de ernst van bezetenheid. De vraag of er sprake is van echte bezetenheid of beïnvloeding dient steeds te worden gesteld.
Onderzocht moet worden of er al of niet een karmische oorzaak aanwezig is. Bekoringen die men - zij het zeer moeilijk - nog kan beheersen, hebben vaak een karmische oorsprong. Dit wil zeggen dat de betrokkene deze bekoring dient te overwinnen in dit leven.
Een algemeen kenmerk van bezetenheid is een grote afkeer van religieuze voorwerpen, zoals de Rozenkrans, wijwater, heilige olie et cetera.

Lichamelijke en geestelijke kenmerken die kunnen duiden op bezetenheid:
*Hevige bekoringen waaraan men geen weerstand kan bieden;
*Zeer ernstige woedeaanvallen, waarbij men geen controle over zichzelf heeft;
*Bepaalde ziekten, zoals vallende ziekte, krankzinnigheid en dergelijke;.
(Hierbij moet men natuurlijk zeer voorzichtig zijn met conclusies en gedegen onderzoek doen.)
*Crimineel of opvallend en voor degene ongewoon negatief gedrag;
*Stemmen in het hoofd die aanzetten tot negatief gedrag.
(Ook hier dient men zéér voorzichtig met conclusies te zijn.)
*Zelfmoordneigingen. Destructief gedrag op zichzelf gericht zoals automutilatie.

Het mag duidelijk zijn dat een juiste diagnose moet worden gesteld door ter zake deskundigen.

Uitdrijving is een zeer zware en moeilijke taak. Dit kan enkel door mensen worden uitgevoerd die zich volledig gezuiverd hebben en ingewijd zijn. Dit kunnen priesters zijn, doch ook paranormaal begaafde mensen, mediums genoemd. Gelukkig schijnen reguliere medici zich ook van het verschijnsel bezetenheid bewust te worden.
 
 
 
 
 04. Over angst voor de dood en zijn mogelijke gevolgen na de dood.

 
Angst voor de dood - het grote schrikbeeld voor de materialisten aller tijden - bestaat voor de welingelichte esotericus niet meer, omdat hij weet en niet slechts gelooft dat het door ons sterven genoemde proces anders niet is dan een overgang van de ene bewustzijnstoestand naar een andere, in de regel van een lagere naar een hogere.

Welke gevolgen een hardnekkig, krampachtig vastklampen aan aards bezit en tussenmenselijke betrekkingen kan hebben, zien we aan het verschijnsel dat sinds duizenden jaren bezetenheid wordt genoemd en waarover ook in het Nieuwe Testament als een feit wordt bericht. Waarschijnlijk heeft de schizofrenie, de ziekelijke gespletenheid in de persoonlijk­heid, ook nog andere oorzaken dan de zuivere bezetenheid, maar een groot deel der gevallen van schizofrenie kunnen niettemin aan bezetenheid door zogenaamde 'aan de aarde gebonden arme zielen' worden toegeschreven. Wie dat niet wil geloven moet maar eens de desbetreffende vakliteratuur lezen, vooral het boek Dreissig Jahre unter den Toten van de Californische psychiater dr. Karl Wickland. Daaruit blijkt hoe buitengewoon vijandig dogmatisch-religieuze wereld beschouwelijke bindingen en verstarringen zijn ten opzichte van vooruitgang en ontwikkeling.

Mensen die aan een zuiver materialistische wereld- en levensbeschouwing gebonden zijn en zich nimmer in hun aardse leven de vraag naar de mogelijkheid van een bewust, individueel verder leven na het afleggen van het vleselijke lichaam hebben gesteld, staan begrijpelijkerwijze volkomen radeloos en verward tegenover het stervensproces en zijn gevolgen. Bij ongevallen en überhaupt bij een plotselinge en onverwachte dood wordt immers de ziel van een mens (de fijnstoffelijke drager van het bewustzijn) regelrecht uit zijn omhulsel geslingerd.

De resultaten van het onderzoek van dr. Wickland op het gebied van de geest en het hiernamaals, wettigen de conclusie dat vele door een ongeval omgekomen doden niet beseffen dat zij in aardse zin gestorven zijn. Zij denken dat hun astraal lichaam het aardse lichaam is, vooral omdat aanvankelijk deze beide lichamen zeer op elkaar lijken. Alleen vermag het fijnstoffelijke lichaam niet meer op de grofstoffelijke materie en op de nog in het lichaam verkerende mensen in te werken, het kan noch met deze laatsten spreken of hen aanraken, noch zich op de gewone manier bemerkbaar maken. De trillingsfrequenties  van beide sferen zijn daarvoor te verschillend, de aan het lichaam gebonden aardse zintuigen zijn daarvoor te grof.

Wanneer nu hulpvaardige wezens uit de astrale sfeer de desbetreffende ziel benaderen - meestal zijn het reeds vroeger overleden familieleden - dan maakt zich een grote verbijstering van hem meester en hij denkt dikwijls dat hij gek is geworden of koortsdromen heeft. Want de entiteiten die de pas aangekomene plotseling voor zich ziet en die hem in de nieuwe levenssfeer willen binnenleiden zijn immers allang 'dood' en moeten volgens alles wat hij geleerd heeft helemaal niet meer bestaan. Hij gaat daarom voor hen op de vlucht als voor afschuwwekkende spookgestalten en griezelige drog­beelden, en wendt zich instinctief daarheen waar zich zijn leven tot nu toe heeft afgespeeld. Maar omdat men hem daar noch zien, noch horen, noch op een andere manier kan waarnemen, gelooft hij logischerwijze dat alle mensen die niet op zijn aanwezigheid reageren plotseling gek zijn geworden of, zoals reeds gezegd, dat hij zelf niet goed snik of krankzinnig is. Ten slotte geeft hij verontwaardigd en berustend de zonder succes gebleven pogingen tot contact op en begint in de astrale sfeer die het dichtst bij de aarde ligt, doelloos rond te dwalen.

Daar nu mediamieke mensen in de astrale wereld een wat helderder licht uitstralen dan niet-mediamieke, worden dergelijke personen door deze 'arme zielen' bijna als motten om een kaarsvlam omringd. En het is, zoals de ervaring leert, onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat dergelijke aan de aarde gebonden zielen zich aan de biomagnetische aura van een mediamiek persoon op aarde vasthechten. Dat kan dan het begin zijn van bezetenheid respectievelijk gespleten­heid in de persoonlijkheid van het slachtoffer.

Het woord slachtoffer is hier zeer zeker op zijn plaats, zoals iedereen weet die wel eens nauw contact met acute schizofrenen of bezetenen heeft gehad. De nog aan de aarde gebonden ziel probeert namelijk zich van het grofstoffelijk lichaam van de ander in plaats van het eigen verloren lichaam meester te maken en diens ik-bewustzijn tijdelijk of ook permanent te verdringen.

Deze 'geesten der bezetenheid' zoals wij ze hier willen noemen, zijn zich van de anomalie van hun toestand en hun gedrag helemaal niet bewust, daar hun iedere desbetreffende kennis en derhalve ieder vermogen tot beoordeling van hun toestand, totaal ontbreekt. Het gevolg daarvan is dat het slachtoffer van de bezetenheid plotseling een merkwaardige verandering in zijn persoonlijk­heid en in zijn karakter vertoont, waarvoor een uiterlijke aanleiding en oorzaak niet kan worden gevonden. Hij begint innerlijk stemmen te horen, lijdt onder abrupte stemmings­wisselingen of aan onverklaarbare ziektesymptomen en bemerkt bij een weinig zelfobservatie dat 'een ander ik' in hem naar activiteit en heerschappij streeft en probeert zijn normaal bewustzijn te verdringen en te onderdrukken. In het ergste geval kan dit met opname in een zenuwkliniek of psychiatrische inrichting eindigen, vooral wanneer het slachtoffer van de bezetenheid handelingen pleegt en manieren van denken en reageren vertoont die door de omgeving voor waanzinnig of zelfs misdadig worden gehouden.

Het is hier niet de juiste plaats het verschijnsel der bezetenheid in alle bijzonderheden te verklaren. Het is er mij in de allereerste plaats om te doen, aan te tonen welke noodlottige gevolgen een dogmatisch vastgemetseld en computerachtig geprogrammeerd denken en voelen kan hebben. Het kan de geestelijk-psychische ontwikkeling reeds hier op aarde bijna volledig blokkeren en onder andere aanleiding geven tot de ergste huwelijks- en familietragedies. Nu is het God zij dank zo, dat het merendeel der gewone mensen, ook wanneer zij van geestelijke dingen en van de resultaten van het onderzoek naar het hiernamaals geen flauw idee hebben, niet slecht of boosaardig in de engere zin van het woord zijn. De meeste arme zielen die tengevolge van hun onwetendheid aan de aarde gebonden zijn en voor 'geesten der bezetenheid' in aanmerking komen, zijn juist gewone mensen, zoals praktisch iedereen. Daarom zijn er ook vele goedaardige, ten minste ongevaarlijke gevallen van bezetenheid, waarbij de verandering in persoonlijkheid en bewustzijn niet bijzonder opvallend is, zodat van acute schizofrenie en gespletenheid in de persoonlijkheid in psychiatrische zin, niet kan worden gesproken.

Voor de levenskunstenaar en voor degene die het zou willen worden geldt in de eerste plaats - ik herhaal: innerlijk en uiterlijk vrij en onafhankelijk blijven; alles kalm aanhoren; wat men gehoord en gelezen heeft met elkaar vergelijken en proberen de kern van waarheid die in alles wel aanwezig is, eruit te halen en deze - maar alleen 'voorlopig' - in zijn beschouwing over God, de wereld en zijn eigen leven in te passen voor zover dit mogelijk is. Men kan ook van de fanatiekste en hardnekkigste propagandisten voor een bepaalde sekte iets leren en heeft hier in ieder geval aanschouwelijk materiaal dat toont, hoe een volledig geblokkeerd denken, gevoel en geloof iemand op een dwaalspoor kan brengen.

We zullen niet proberen dergelijke lieden, wanneer wij eens met hen in aanraking zouden komen, te bekritiseren of te beleren, omdat dit in de regel een hopeloze poging zou zijn. Wij zijn niet gerechtigd op geestelijk gebied voor officier van justitie of rechter te spelen.

Ik vind het op grond van mijn levenservaringen beslist beter dat een mens zich nooit filosofisch, religieus of ideologisch laat vast kluisteren, maar onder alle omstandigheden zijn innerlijke vrijheid bewaart.

­Bron:
Esoterische levenswijsheid
Hans Geisler
ISBN 90 202 4872 3


 

 05. Energetische vervuiling  
Anita Groenendijk

 

De meeste mensen hebben
, in meer of mindere mate, energetische vervuiling bij zich.

de symptomen.

* algehele vermoeidheid, vermoeider wakker worden dan naar bed gaan
* lichamelijke klachten waar dokters niets bij vinden
* verschuivende klachten, dan weer hier, dan weer daar
* hardnekkige overdreven emoties, zoals woedeaanvallen, onbegrepen verdriet en angsten
* overgevoelig voor beïnvloeding door anderen
* overgevoeligheid, voor stemmingen, stoffen, bepaalde mensen
* 'gek' worden van drukke ruimtes, niet tegen supermarkten en dergelijke kunnen
* moeite hebben om te concentreren, vaagheid, verwardheid

Niet-eigen energie is vrijwel altijd afkomstig van andere mensen. Dit kunnen mensen zijn die je kent of gekend hebt, maar soms ook onbekenden. Het kan van mensen zijn die nog leven, maar ook van gestorvenen. En, het kan uit je huidige leven afkomstig zijn, of je kan het al sinds een vorig leven bij je hebben. Het kan tijdelijk zijn, dat je na een bijeenkomst een raar gevoel houdt, wat na een dag of paar dagen weer wegtrekt, of het kan meer permanent in je aura verankerd zitten.

Energie van mensen die nog leven.

Het is mogelijk om met je energie uit te reiken naar een ander die, als hij gevoelig is daarvoor, ermee meetrilt, en emotionele, mentale of fysieke verschijnselen krijgt. Om dit te kunnen doen is het nodig om zeer gefocust te zijn, en een daarvoor gevoelige ontvanger te hebben. De focus krijg je door hetzij intense emotionele lading, dit kan dan ook onbewust gebeuren, en dat gaat meestal ook onbewust, of door langdurige intensieve training van het onderbewuste, zoals dat bij sjamanen en yogi's en andere tovenaars gebeurt.  Soms neemt de zender juist dingen over van de ontvanger, of is het niet duidelijk wie zender, wie ontvanger is. Dit soort aanhechtingen die ik net behandeld heb, zijn meestal afkomstig van levenden die men goed kent.

Bijvoorbeeld het kind dat het verdriet van de ouder probeert over te nemen of dat de onderdrukte woede van een ouder ventileert via uitbarstingen. Je ziet vaak dat (ex)partners energie van elkaar bij zich hebben.

Energie van overledenen.

Als iemand gestorven is kan het zijn dat de persoonlijkheid niet helemaal sterft, maar dat er stukjes van achterblijven. Deze delen kunnen zich aanhechten aan personen of plaatsen. Men noemt deze ook wel geesten. De voornaamste oorzaken  zijn: onbewustheid over het sterven, (dat deel weet niet dat het dood is) meestal door ongeluk, hartaanval, andere plotselinge dood of dementie. Ook is het mogelijk dat men wel (vaag) weet dat men gestorven is, maar angst heeft voor de dood, of voor het oordeel van God, angst voor de hel. Er kunnen ook nog onverwerkte stukken zijn, dingen die men nog met de persoon waar men bij is had willen uitwerken.

Soms hebben mensen al vanaf de kindertijd een deel van de gestorven ouder of grootouder bij zich. Of van een gestorven kind uit de klas, of het tweelingbroertje dat al in de buik was overleden.  

Ook vaak heeft men een of een paar onbekenden bij zich. Die zijn dan in de kindertijd 'aan komen waaien'.  Ik leg dat vaak uit met de metafoor: de deur stond open en er kwam een verwarde zwerver langs, en het voelde wel warm binnen. Het is altijd belangrijk om later uit te zoeken wat het zogenaamde 'aanhechtpunt' is, de reden waarom het kind zo openstond voor deze 'zwervers'. Dat is vaak eenzaamheid, gebrek aan aandacht, liefde, maar ook ziekenhuisopnames en ernstige trauma's kunnen zorgen voor een 'open deur'. Als er eenmaal iemand binnen is, dan werkt de natuurlijke afweer niet meer goed, en meestal blijft de deur dan wel op een kier staan en kunnen er meer binnenkomen, al hoeft dat niet.  

Wat eigenlijk altijd wel voorkomt is dat men geesten (persoonlijkheden) uit het eigen (vorige levens) verleden bij zich heeft. Zij kunnen dezelfde symptomen veroorzaken als de niet-eigen geesten. De behandeling is wel anders, aangezien het ervaringen van de eigen ziel betreft.

Het is ook mogelijk dat er gestorvenen zijn die wel bewust zijn, en meer als een soort gids op treden. Een goede gids zit niet in het energieveld van de levende persoon, maar staat daar net buiten, om eventueel te helpen of advies te geven als  er om gevraagd wordt. Pieter Wierenga geeft aan in zijn boek 'Ongenode Gasten' dat gidsen die ongevraagd advies geven of ingrijpen in het leven van de levende, niet zuiver zijn en meer leven vanuit een soort obsessieve bemoeizucht, hoe mooi de adviezen ook zijn. Iedereen is hier om zelf ervaringen op te doen, niet om te leven op tweedehands wijsheid en ervaring. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die er anders over denken, zij vinden het prettig en bijzonder dat ze een persoonlijke gids bij zich hebben en ervaren hun hulp en steun als iets onmisbaars.

De ontvanger.

Wat bij alle niet eigen energie in ieder geval nodig is, is een ontvanger die ervoor gevoelig is. Gevoeligheid kan ontstaan doordat de energie zo lijkt, zo aansluit op iets waar de persoon al mee bezig is, of het niet helemaal aanwezig zijn in het lichaam. Hans ten Dam noemt dit: 'de mens als gatenkaas', gaten in het energieveld door afwezig zijn. Die worden dan opgevuld door iets anders, wat je uitnodigt of wat aan komt waaien. Afwezigheid kan ontstaan door traumatiek, door niet echt willen leven, door drugs en alcoholgebruik, iemand anders willen zijn, niet genoeg met het heden bezig zijn, maar meer met de toekomst of/en het verleden. Pieter Wierenga geeft in zijn boek: 'Ongenode gasten' een zeer uitgebreid overzicht van vele mogelijke oorzaken.
 
 
Lectuur:

Hans ten Dam  Ring van Licht.   Zeer uitgebreid overzicht over denkbeelden en ervaringen over en met reïncarnatie. Ook met een overzicht over obsessoren en pseudo-obsessoren, en hoe dat kan gebeuren

Pieter Wierenga  Ongenode gasten.     Dit gaat helemaal over obsessieve energie (ik noem het niet-eigen energie), en wat in de mens die obsessieve energie vasthoudt. Ook een belangrijk deel van de filosofie achter reïncarnatietherapie

Homepage van Anita Groenendijk.
 
 
 
 
 
 06. Regressie-therapie
 
 
 
 
 
 
Onderstaand artikel is afkomstig van bovenstaande website (zie banner) mét toestemming van A. Groenendijk.

1. De therapie

Reïncarnatietherapie is in Nederland sinds het begin van de jaren tachtig bekend. Zij verbreidt zich snel, hoewel de therapie nog nauwelijks doorgedrongen is tot de kringen van de gevestigde psychotherapie en psychiatrie, en de cliënten de therapie meestal zelf moeten betalen. Na een aanvankelijke interesse van enkelingen, is het nu een kwestie van recommendatie. De goede resultaten en de korte behandelingsduur spreken kennelijk aan.
Er werken nu in Nederland meer dan 200 psychotherapeuten die een opleiding tot regressie- of reïncarnatietherapeut hebben gevolgd. Per jaar behandelen ze rond 3.000 cliënten in ca. 18.000 sessies. Ook in Amerika is de therapie verbreid, maar Nederland mag als koploper worden gezien.

2. Klachten

Zoals de meeste psychotherapieën gaat deze therapie ervan uit dat niets vanzelf ontstaat. Er zijn dus oorzaken te vinden voor psychische klachten als fobieën, depressies, relatiestoornissen en seksuele problemen. Voor zover die oorzaken niet lichamelijk zijn, liggen ze in ervaringen. Ook voor storende karaktertrekken als schuwheid, of voor negatieve overtuigingen zoals 'ik doe alles fout', zijn oorzaken in het verleden te vinden en dat geldt evenzo voor veel lichamelijke klachten of ziekten met sterke psychische componenten.
Sinds Freud is algemeen geaccepteerd dat trauma's in de vroege jeugd psychische klachten in het latere leven kunnen veroorzaken. Later werd duidelijk dat er soms ook oorzaken zijn te vinden in de tijd vóór de geboorte.
Die oorzaken zijn we meestal 'vergeten'. Het blijkt echter dat de herinneringen in het onbewuste bewaard zijn gebleven en we kunnen erbij komen wanneer we in een zekere trance verkeren.

Trance is een veel voorkomende toestand van veranderd bewustzijn die ontstaat wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld. In trance kunnen we heel goed 'teruggaan' naar de vroege jeugd en de prenatale tijd. Dat teruggaan, dat herbeleven, is regressie.

3. Teruggaan naar "vroeger"

Sinds ongeveer 1920 hebben hypnotherapeuten keer op keer de verrassende ervaring gehad dat cliënten, na de open instructie: "ga terug naar de eerste keer dat je die emotie of die gedachte had", iets beleven dat lijkt op scènes uit een vorig leven. De cliënten ervaren dan samenhangende gebeurtenissen waar logica in zit en die zich niet laten veranderen. Zij ervaren die als iets reëels dat ze zelf beleven of beleefd hebben.
Die belevingen kunnen heel pijnlijk zijn geweest en emoties hebben opgeroepen die toen niet konden worden verwerkt, of tot conclusies hebben geleid die in die situatie begrijpelijk waren.

Cliënten herkennen tot hun verbazing die emoties en conclusies; het zijn dezelfde die in hun huidige leven op onbegrijpelijke wijze opduiken en de problemen veroorzaken waarvoor zij therapie zochten. Na het opsporen en herbeleven en nu verwerken van toen onverwerkte ervaringen - in wat voelt en er uitziet als een vorig leven - kunnen de emoties zich ontladen en ervaart de cliënt hoe die ervaringen samenhangen met de klachten in zijn/haar huidige leven. Regressietherapie die deze merkwaardige ervaringen van cliënten niet bij voorbaat afdoet als fantasie of vlucht - hoewel die uiteraard ook voorkomen - maar ze als serieuze gegevens in het therapeutische proces betrekt, wordt reïncarnatietherapie genoemd.

4. Resultaten en voordelen

De resultaten van deze benadering zijn bijzonder goed: meer dan de helft van de cliënten komt helemaal of bijna helemaal - en blijvend - van zijn klachten af in gemiddeld zes sessies van twee uur. Nog eens een kwart van de cliënten meldt een verbetering van de klachten. (Zie de samenvatting van ons Satisfactie-onderzoek.) De effectiviteit en de korte behandelingsduur zijn voor de individuele cliënt uiteraard aantrekkelijk.

Reïncarnatietherapie kan een sociaal en economisch belang krijgen wanneer verzekeringen de therapie opnemen in hun pakket. Grote aantallen patiënten met functionele of psychische klachten circuleren nu in het medische circuit en in de sociale voorzieningen, met grote kosten en zonder te genezen. Een deel van hen zou gebaat zijn bij deze korte en effectieve therapie.
Een deel, want reïncarnatietherapie is niet voor iedereen geschikt. Het is een confronterende, op inzicht gerichte therapie. Cliënten moeten dus kunnen, willen en durven ervaren wat achter hun klachten zit en zij moeten bereid en in staat zijn zelf aan hun genezing te werken.
Geloof in reïncarnatie is niet vereist (al helpt het wel). Ook wanneer de cliënt dat wat hij beleeft als een merkwaardig levendige dagdroom beschouwt, werkt de therapie. Zelfs therapeuten die aan de realiteit van de ervaringen twijfelen, kunnen goede resultaten boeken. De therapie gaat uit van de klinische ervaring en niet van een filosofie of wereldbeschouwing.
De resultaten van de therapie rechtvaardigen in ieder geval een grotere aandacht van de reguliere gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars.

© 1993-2004 Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten

Waar vind je een betrouwbare regressietherapeut?

Wanneer je besluit regressietherapie te gaan volgen, dan wil je zekerheid dat je terecht komt bij een betrouwbaar iemand. Ik verwijs daarvoor graag naar de website van NVRT (Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten. Deze mensen zijn speciaal opgeleid om dit beroep uit te oefenen en volgen ook regelmatig cursussen om 'up to date' te blijven.Voor meer lectuur over dit onderwerp verwijs ik ook naar de eerder vernoemde website van NVRT (zie banner)

Opleiding tot Regressie- en Reïncarnatietherapeut  
 
 
 

Voor wie interesse heeft voor de opleiding  Regressie- en Reïncarnatietherapie is er van Tasso 
Informatie over de opleiding   
 
 
 
 
 
 
 07. Therapeuten aan het woord.

 
 
07a. Hebben vorige levens een invloed op ons huidige leven?
Ann Govaere  

email: govaereann@versateladsl.be
Voor info over reïncarnatiesessies 09/2304253 - 0497484193


In het vorig stukje tekst over reïncarnatie antwoordden we op een lezersvraag of reïncarnatie bestond of niet. Daarin gaven we het voorbeeld van een energiewolkje dat het lichaam verlaat bij het sterven en bij de conceptie (of op een later tijdstip) in een lichaam terechtkomt. Dit energiewolkje draagt alle herinneringen van het vorige leven in zich. De combinatie van die herinneringen en het erfelijk materiaal in het lichaam in relatie tot de omgeving bepalen wie de persoon in dit leven zal zijn.
De vraag stelde zich toen kunnen we inzicht krijgen in de herinneringen die we uit een vorig leven met ons meedragen. Het antwoord is ‘ja’ hierbij buiten beschouwing gelaten of het om een vorig leven gaat of een ander leven. Dit is afhankelijk van het feit of we de tijd als lineair besschouwen of niet, maar daar komen we later op terug. Om het eenvoudig te houden zullen we hier over vorige levens spreken.
Ons huidig leven draagt dus herinneringen met zich mee uit ‘vorige levens’ die een groot deel van ons huidig leven bepalen. Zolang de herinneringen, onbewust blijven of verdrongen worden reageren we in ons leven volgens de patronen die we in die vorige levens opgebouwd hebben.

De bedoeling is echter dat we uit de oude patronen die ons beperken stappen zodat we verder kunnen evalueren. Gezien het de bedoeling is om te evolueren is de mogelijkheid ook in ons systeem ingebouwd dat we inzicht kunnen krijgen in de patronen en de relatie of de invloed op ons huidig leven en onze evolutie. Het is te vergelijken met een computer die tal van programma’s heeft maar waarvan we er maar enkele- en dan nog gebrekkig- gebruiken.
Zo is het ook met ons bewustzijn. Deze programma’s zijn voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft de behoefte of de interesse om ze te leren kennen. Indien wel, dan dienen we eerst te zorgen dat onze computer zwaar genoeg is om met de programma’s te werken. Indien niet, dan moeten we die upgraden ‘in vermogen’ verhogen en dienen we de handleiding te gebruiken om bepaalde programma’s aan te leren. Soms doen we beroep op een computerspecialist of volgen we een computercursus om ons daar bij te helpen… Zo is het ook met het herinneren van vorige levens. Ons energiesysteem moet voldoende vermogen hebben en we moeten weten hoe de stukje kennis in onszelf te gebruiken.
Soms gebeurt het echter dat men spontaan door bv. externe omstandigheden ervaringen of herinneringen uit vorige levens waarneemt.
Dit kan door een volledige narcose. Het nadeel is dat men éénmaal terug wakker niet alles meer herinnert. Wel valt soms voor dat een persoon, dit gebeurt meestal bij kinderen, na een volledige narcose wijzigingen in gedrag of persoonlijkheid vertonen. Ook krijgen we soms flarden van vorige levens te zien bij inname van drugs of in dromen. Deze dromen herhalen zich dikwijls.

Meestal echter komen herinneringen van vorige levens naar boven maar worden net niet bewust.
Men heeft dan geen specifieke herinneringen maar men ervaart toch de emoties of de gevoelens die samen met de herinneringen in ons huidig lichaam opgeslagen zitten. Denk hierbij bv. aan wanneer je iemand ontmoet van wie je direct het gevoel hebt die te kennen met een directe gevoelsassociatie van ‘graag hebben’ of ‘niet-graag’ hebben. En wie kent het niet: liefde op het eerste gezicht. Andere voorbeelden zijn angsten zonder dat er reden voor is: angst om met een schip op zee te varen, extreme angst om in het vliegtuig te zitten, enz.

Uit sessies is trouwens ook gebleken dat depressie, het chronisch vermoeidheidssyndroom en zelfmoordneigingen dikwijls te maken hebben met vorige levens: bv. eenzelfde leeftijd waarop men in vorige levens gestorven is, de leeftijd of gelijkaardige situaties waarin men het in vorige levens heel moeilijk gehad heeft, een grote liefde verloren heeft, vermoord geweest is enz. deze herinneringen samen met een gestresseerd of geëmotioneerd of uitputtend leven nu kunnen tot depressies en zelfmoordneigingen leiden. Door het terugkeren naar vorige levens en het loslaten van die herinneringen en de energieën die er mee samen hangen en het herinneren van goede levens waarin men wel gelukkig oud geworden is kan men de depressie, de psychose of de zelfmoordneigingen in vele gevallen ten gunste laten evolueren.

Zoals we bij de computer een handboek of een computerspecialist kunnen inroepen zo kunnen herinneringen uit vorige levens met bepaalde technieken en onder begeleiding bewust gemaakt worden.

Dit is vooral nuttig bij: steeds weer terugkerende problemen zowel psychisch als fysisch, soms ook bij slechte gewoontes of verslaving maar is vooral nuttig in relatie-problematieken.

Waarom heb je de ouders die je hebt, wat heb je er uit te leren, of wat hebben jullie samen te leren. In de traditionele psychologie gaat men ervan uit dat de relatie ouder – kind sterk bepalend is voor het gedrag dat we als volwassenen hebben. In de reïncarnatiefilosofie gaan we verder en stellen dat de relatie die we met onze ouders hebben al een gevolg is van herinneringen die we met ons meedragen van vroeger (zie het eerste deel). De schuld van problemen en vooral relatieproblemen in ons huidig leven dienen we dan ook niet af te schuiven op wat onze vader of moeder met ons wel of niet gedaan heeft (zoals in de traditionele psychologie) maar we dienen inzicht te krijgen in wat in ons leeft waarom we als kind dergelijke zaken meegemaakt hebben. Dan merken we ook veel duidelijker dat het aan ons is om ons leven als volwassenen in eigen handen te nemen in plaats van het af te doen met ‘ik maak dat mee -of ik ben zo- omdat mijn moeder of vader dit of dat gedaan heeft. De verantwoordelijkheid wordt terug bij jezelf gelegd.

Maar ook naar de relatie met onze partner kunnen herinneringen van vorige levens heel verduidelijkend werken.
Soms zijn we al meer dan één leven met een zelfde (energetisch gelijke) partner. Naargelang de ervaringen die je dan samen gehad hebt in het (of meerdere) vorig leven kan de band heel sterk zijn. Ook kunnen problematieken steeds terugkeren tot men duidelijk een andere richting inslaat of de problematieken eindlijk bekijkt en oplost. Soms hebben de partners ook iets af te werken met elkaar, in het ene leven bv. mishandelde de man de vrouw in het huidig leven kan zich een zelfde situatie aanbieden: de man staat voor een keuze hetzelfde doen of aan zichzelf werken. Wanneer de man de vrouw opnieuw mishandelt heeft zij nu de keuze of ze blijft bij de man en ondergaat de agressie zoals ze in het vorig leven ook deed of ze komt op voor zichzelf of ze verlaat de man. Elke handeling die in dit geval anders is dan wat ze kent van haar vorig leven zal haar evolutie in werking stellen.

Maar het kan ook positief zijn: partners kunnen een sterke band hebben opgebouwd in vorige levens en elkaar terugvinden om samen hun evolutie te versnellen, of ze kunnen een afspraak die ze gemaakt hebben in een vorig leven uit werken. Soms kan men daardoor het gevoel hebben op ‘iemand’, op een partner te wachten in dit leven. Wanneer men deze dan ontmoet dan is er meestal een ‘herkenning’ en voelt of weet men van binnen dat men bij elkaar hoort. Soms kan het tot stand komen van een relatie bij een dergelijke ontmoeting toch vertraging kennen, niet alleen door zaken die in het huidig leven kunnen gebeurd zijn maar ook door het vorig leven zelf bv. wanneer het sterven van één van de partners veel verdriet opgeleverd heeft, de ‘herkenning’ van de ander kan dan onbewust gevoelens van verdriet, gekwetstheid en ook een angst om achtergelaten te worden oproepen. Dit geeft dan eigenlijk weer hoe sterk en hoe diep de relatie vroeger was en ook in het huidig leven weer kan worden. Wanneer men dan uiteindelijk toch de relatie aangaat dan blijft die veelal duren tot één van de partners sterft.

Veelal gebeurt het ook dat we gelijkaardige of identieke energieën uit vorige levens terug ontmoeten die in vorige levens een andere relatie met ons hadden dan in het huidig leven. De huidige partner kan in een het vorig leven een broer, of een kind, of een vader, of een moeder geweest zijn. Indien dat zo is dan merk je dat meestal nog op in de huidige relatie en ontbreekt meestal het echte man-vrouw gevoel in de relatie…. Stel een man–vrouw relatie waarin een sterke onbewuste herinnering ligt van een moeder-kindrelatie zal in dit leven een sterke band tonen tussen de partners. Wanneer de moeder uit het vorig leven gestorven is met het gevoel niet genoeg gedaan te hebben voor het kind, of in het vorig leven als een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel had voor het kind, zal dit ook tonen in het huidig leven waarbij n ook een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar de partner zal optreden. Het nadeel van een dergelijke herinnering is dat ze soms een blokkade oplevert op seksueel vlak. Dikwijls leidt dit naar relaties waarin men moeilijk van elkaar kan loskomen maar waarbij de beide partners zich niet volledig voldaan voelen. Dergelijke relaties kunnen lang aanslepen vooraleer men de stap kan zetten om elkaar los te laten, meestal blijft er -indien er een scheiding gebeurt- van de ‘moeder’partner een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bestaan naar de partner toe.

Het terugkeren naar herinneringen uit vorige levens kan dus erg nuttig zijn om ons huidig leven te begrijpen, onze reacties en gevoelens te begrijpen en onze blokkades los te laten.

Overgenomen van Kiyari met toestemming van de auteur.


 
 
 07b. De Christuskracht als overwinnende kracht.
Roelof Tichelaar

Praktijk voor geestelijke bewustwording, levensvragen en bevrijding.


 
Het kwaad kent vele gezichten in deze wereld. De ene keer komt de werking van het kwaad openlijk aan het licht; de andere keer gaat de duisternis schuil achter een masker van bijvoorbeeld psychische ziekten. Mensen kunnen stemmen horen of bloot staan aan andere negatieve paranormale verschijnselen waardoor zij in de problemen komen. Velen konden in hun wanhoop - onder de zware druk van duistere invloeden - alleen in zelfmoord nog de enige uitweg zien. Dat is tragisch, want er is een andere uitweg voor deze mensen. (Even voor alle duidelijkheid: niet iedere psychische ziekte duidt op de werking van duistere geestelijke krachten. We moeten hierin een duidelijk onderscheid maken om tot een juiste behandeling te kunnen komen.)

Allereerst is het van groot belang voor onze geestelijke groei dat we de werking van het kwaad op onze aarde leren erkennen en herkennen. Immers: het kwaad wil niets liever dan dat zij ontkend wordt, want dan kunnen wij haar niet bestrijden. En dat is nu juist wat er onder invloed van de moderne psychiatrie en theologie grootschalig is gebeurd: dat het kwaad ontkend of tot symbool verklaard is. Willen wij het kwaad daadkrachtig bestrijden, dan zullen we het onder ogen moeten zien en haar verborgen werking leren doorgronden.

We leven in een gevallen wereld: doordat een deel van de engelenwereld onder leiding van Lucifer (Satan) in hoogmoed gevallen is en tegen de heerschappij van Christus in opstand kwam, heeft God een immens verlossingsplan in het leven geroepen om alle gevallen engelen weer terug te leiden naar de hoogste hemelsfeer. Christus zélf speelt in dat grote plan de hoofdrol: doordat Hij in Zijn leven en sterven en in Zijn strijd in de geestelijke sferen de macht van de duisternis gebroken heeft, kunnen alle gevallenen weer terugkeren naar hun Vaderland: de Goddelijke lichtwereld.

Sinds die overwinning kunnen wij ons hart direct voor Hem openen en Hem als levende kracht in onze geest opnemen. Dat is het grote doel van heel de stoffelijke schepping: dat de dimensie van Zijn Geest opnieuw in ons geboren gaat worden en wij ons overgeven aan Hem.

In mijn praktijk voor geestelijke bewustwording, levensvragen en bevrijding ontmoet ik met grote regelmaat mensen die gebukt gaan onder de invloed van het kwaad. In gesprekken met hen probeer ik duidelijk te maken hoe zij zelf voeding geven aan de duisternis doordat zij onbewuste negatieve patronen in zich meedragen. Bewustwording is dus een belangrijk onderdeel van het bevrijdingswerk. Op deze gesprekken volgt meestal het gebed en het aanspreken van de donkere machten om hen in naam van Christus weg te sturen. Daarnaast kan dit aangevuld worden met bijvoorbeeld visualisatie-oefeningen die een versterkende werking hebben op de cliënt.

Wat betreft die onbewuste patronen: dat kan bijvoorbeeld een diepe angst zijn, een extreem minderwaardigheidsgevoel of juist een stuk hoogmoed. Door jezelf deze dingen bewust te worden, kan je geestelijk groeien en sterker worden en krijgt de duisternis niet de kans om deze patronen te misbruiken voor haar manipulerende invloed. De duistere geestenwereld werkt heel strategisch: juist door op zoek te gaan naar dergelijke onbewuste ingangen, weten zij de zwakke plekken van hun slachtoffers te benutten.

Nu kan ik me voorstellen dat dit verhaal angst bij u oproept. Maar gelooft u mij: angst is absoluut niet nodig. Als wij ons hart heel bewust openstellen voor de Christuskracht, dan verliest de duisternis haar vat op ons. En hoe meer wij vertrouwen op die kracht, des te minder invloed de duisternis op ons kan hebben. Steek als voorbeeld maar eens een kaars aan in een donkere kamer; de duisternis vlucht dan weg voor het licht van de kaars. Zo is het ook met het licht van Christus dat in uw hart ontstoken wordt zodra u Zijn Geest toelaat in uw hart: ook dan zal de duisternis moeten wijken voor deze kracht.

In de loop der jaren is mij in dromen duidelijk gemaakt dat het bevrijden van mensen uit de greep van demonische invloeden tot mijn taak mag gaan behoren. Ik heb hier inmiddels twee boeken over geschreven: 'Ongewenst bezoek - een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding’ en: ‘De kracht van Christus in ons - bescherming tegen ongewenste invloeden’. Verder geef ik ook lezingen over dit thema en andere thema’s die met christelijke spiritualiteit te maken hebben.

Maar waar ik in mijn dromen - waarin ik de kostbare leiding vanuit de geestelijke wereld heb leren herkennen - óók met kracht op gewezen ben, dat is jùist de genade in Christus. Dat woord ‘genade’ heeft door de eeuwen heen een heel beperkte betekenis gekregen doordat het door kerkelijke dogma’s min of meer gestold is: de geestelijke, spirituele betekenis van dit woord is daarmee verloren gegaan.

De genade - die onlosmakelijk verbonden is met het leven van Jezus - openbaart zich in die dromen als een dimensie waarin wij mogen Zijn. We mogen leren ontdekken wie wij zijn in Christus en juist dát maakt dat wij niet te overwinnen zijn door welke duistere macht dan ook.

Daarom heb ik over dit thema, ‘De genade als spirituele kracht is deze tijd’ ook een boek geschreven die in het najaar van 2004 zal verschijnen bij Uitgeverij Ten Have. Want het is juist die kracht van de genade die van doorslaggevende betekenis is in de bestrijding van de duisternis op onze aarde.

Ik wens u allen toe dat de Geest mag opstaan in uw hart en u als een kind zult vertrouwen op deze kracht: de Christuskracht die dwars door u heen geboren wil worden.

Meer info over de praktijk en de boeken: Roelof Tichelaar
 
 
07c. TRISHA CAETANO
 
Zij studeerde eerst aan de Universiteit van Oregon en later aan Portland-University.
Ze heeft daarna Client Centered Therapy gestudeerd bij de beroemde CARL ROGERS.
Momenteel is ze voorzitter van de Association for Past Life Research and Therapy (APRT) en van het internationale opleidingsteam dat praktiserende regressietherapeuten opleidt en certificeert.
Ze heeft als therapeute een uitgebreide achtergrond in Gestalt­therapie, en maakt verder gebruik van psychosynthese, InnerChild-therapie en transactionele analyse in haar privé-praktijk.
Ze was op uitnodiging van de Stichting Reïncarnatietherapie Nederland hier om enkele workshops te geven.
Hans ten Dam interviewde haar in Amsterdam.


Hier volgen enkele opmerkelijke stukjes uit dit interview
HTD = Hans ten Dam
TC = Trisha Caetano

 

Spontaan en niet geprogrammeerd: sereniteit

HTD: Wat betekent reïncarnatietherapie voor jou persoonlijk?

TC: Reïncarnatietherapie geneest dieper en blijvender dan welke andere psychotherapie ook, omdat zij naar de oorzaak gaat in plaats van te blijven staan bij secundaire problemen. Vooral diepe oorzaken als oude boosheid, schuld of angst, zijn meestal in vorige levens begonnen en de ervaringen van dit leven heb­ben de trauma's van toen alleen maar geresti­muleerd. Dan is conventionele therapie minder doeltreffend, omdat ze zich bezighoudt met de restimulaties en niet met het oorspronkelijke trauma.

Reïncarnatietherapie is voor mij ook iets vreugdevols, omdat zij zoveel nieuwe mogelijk­heden opent voor anderen en voor mijzelf. Zij is interessant omdat zij zoveel uitdaging geeft en zoveel nieuwe perspectieven: nieuwe hoog­ten en diepten en wijde vergezichten. Zij laat ons iets zien van wie en wat we in werkelijkheid zijn. Zij is uitdagend, zij is leuk. Zij is ongeveer het enige dat ik ooit in mijn leven heb gedaan dat nooit gaat vervelen. Zij doet je beseffen hoe rijk het leven is.

Reïncarnatietherapie heeft iets spontaans, om­dat zij niet geprogrammeerd is. Je gaat mee met datgene wat komt, moment na moment, si­tuatie na situatie.

Reïncarnatietherapie betekent ook vrijheid. De vrijheid van angst, de vrijmaking van het verleden, de vrijheid om jezelf te zijn.

Reïncarnatietherapie is intens, omdat zij echt de diepte ingaat. Zij betrekt je werkelijk com­pleet. Zij is diep, vibrerend en levend.

HTD: Heeft reïncarnatietherapie je enig gevoel of emotie gegeven die nieuw voor je was?

TC: Sereniteit. Sereniteit overschrijdt grenzen. Zij is zijn op een nieuwe manier. Sereniteit is de vrucht van het werken met reïncarnatiethera­pie, maar zij is ook een poort naar nieuwe ontdekkingen. Persoonlijk had ik nooit het gevoel van innerlijke waarheid, van echt weten, voor­dat ik reïncarnatietherapiewerk deed.

HTD: Reïncarnatietherapie geeft je dus sereni­teit, maar zij geeft je ook opwinding. Die twee moeten op de een of andere manier met elkaar te maken hebben.

TC (denkt lang na): Ja. Passie. Passie omvat beide.

HTD: Is er enig gevoel of emotie die je bent kwijtgeraakt, door je werk met reïncarnatietherapie?

TC: Onberedeneerde angst, denk ik. Ik was vroeger verschrikkelijk verlegen en ik was bang voor allerlei dingen die me zouden kunnen ge­beuren en ik ben nu werkelijk nergens meer echt bang voor.

HTD: Wat voor geloof of overtuiging heb je erdoor verloren?

TC: Dat er grenzen zijn.

HTD: En wat voor geloof of overtuiging heb je erbij gekregen?

TC: Dat er niets is wat we niet bereiken kun­nen. Wij zijn onbegrensd. Er zijn natuurlijk wel beperkingen, maar dat zijn beperkingen die we kiezen. Er zijn geen echte grenzen. Ik denk dat mensen denken dat er beperkingen zijn door angst, door wat ouders en leraren hun bij­brengen. Kinderen voelen geen beperkingen, tenzij ouders ze aanbrengen (hoewel we natuur­lijk wel grenzen moeten stellen voor een kind).

HTD: Wat is er gebeurd met de manier waarop je naar de mensen om je heen kijkt, zoals je ge­zin?

TC: De individualiteit van mijn kinderen. Ik denk dat het voor ouders het pijnlijkst is om te zien dat je kinderen fouten maken, vergissin­gen begaan. Ik heb geleerd om mijn kinderen te zien als mensen die hun eigen agenda hebben, hun eigen pad volgen. Je kunt hen helpen, je kunt van hen houden, maar het is hun leven. Het is veel moeilijker om zo naar je kinderen te kijken zonder het perspectief van vorige levens.

Wat het betekent een ziel te zijn

HTD: Wat is er gebeurd met de manier waarop je naar de wereld kijkt?

TC: Ik volgde vroeger alles wat er gebeurde en ik was politiek bewust, maar geleidelijk aan ben ik bijna gestopt het nieuws te lezen. Ik zie het nu allemaal als een stroom, als een onder­deel van het proces van evolutie. Ik kritiseer en oordeel niet langer over de omstandigheden waaronder mensen leven, ik zie het allemaal als evolutie en niet als goed of slecht, juist of ver­keerd. Elke aardbeving, elke hongersnood is een ervaring. Zonder de dag zouden we niet het wonder van de zonsondergang hebben. Reïncarnatietherapie vermindert je waarnemings­vermogen en je verwondering niet, maar ver­groot ze.

HTD: Waar zit voor jou zelf de ontwikkeling momenteel in je eigen werk?

TC: Voor mij persoonlijk is het de ontdekking van de hoogte, de breedte, de diepte, de om­vang van wie we werkelijk zijn als zielen. Ik ben bezig de dimensies te ontdekken van wat het betekent een ziel te zijn. Voor mij zit de echte ontwikkeling nu in de manier waarop dat naar boven komt als ik met mensen werk, het ongelooflijke besef van wie we werkelijk zijn. Ik ben diep onder de indruk van wat ik elke dag weer ervaar, van wat mensen kunnen, wat ze in zich meedragen. Beroepsmatig ben ik er trots op wat we met elkaar doen om mensen te gene­zen. Er zal een dag komen dat dit een algemeen geaccepteerde therapie is en op dit moment zijn wij de grenzen aan het verleggen.

Bron: Bres nr. 151 dec./jan 1991/1992
 
 
 
08. Meer lezen en bronnen
 

 
 
Algemeen

Rulof Jozef: Zielsziekten van Gene Zijde bezien.

Regressie- en andere therapieën

Henri De Vidal de St. Germain:   - Spectrum van regressie en reïncarnatie

                                                          - Dimensies achter regressie en reïncarnatie

                                                          - Dagdromen en vorige levens

Thorwald Dethlefsen:  Terug naar vorige levens, de beleving van de wedergeboorte door hypnose

Pieter Langedijk: Reïncarnatie, psychotherapie en innerlijke groei.

Roelof Tichelaar:  - Ongewenst bezoek – Een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding

                                - De kracht van Christus in ons. - Bescherming tegen ongewenste invloeden.

Reïncarnatie.

Ian Currie: De dood is niet het einde, overtuigende bewijzen voor reïncarnatie

Dr. H. Wambach: De mens heeft vele levens

Peter en Mary Harrison: Reïncarnatieverhalen van kinderen

John van Auken: Steeds opnieuw geboren worden, visies op reïncarnatie

Joanne Klink: 'Vroeger toen ik groot was', vergaande herinneringen van kleine kinderen

Jozef Rulof: De kringloop der ziel

Er is leven na de dood

George G. Ritchie:  Terugkeer uit de dood, een van de best gedocumenteerde bijna-doodervaringen

Dr. Joel L. Whitton en Joe Fisher: Tussen twee levens, therapeutische ervaringen met het bestaan tussen dood en wedergeboorte

Raymond A. Moody, met een voorwoord van Pieter Sluis namens de Stichting Dr. Elisabeth Kubler-Ross Shanti Nilaya Nederland: De tunnel en het licht, het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring

Raymond A. Moody en Paul Perry: Over de grens van leven en dood, gedocumenteerde ontmoetingen met overledenen

Jozef Rulof: - Zij die terugkeerden uit de dood

                     - Een blik in het hiernamaals

                     - Door de Grebbellinie naar het eeuwige leven