Gedichten en teksten rond de kersttijd, van dichters en van vrienden die ik onderweg mocht ontmoeten

Bidden en/of mediteren in de kerstnacht.

 Hans Stolp.

 

Lieve mensen,

Langzamerhand is het een traditie geworden om op kerstavond, 24 december, ’s avonds om 11 uur, gezamenlijk te bidden en te mediteren.

Om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden én met Christus – of, als je dat meer aanspreekt: de geestelijke wereld.  Dus, als je mee wilt doen, steek op kerstavond – de avond vóór kerst dus – om elf uur een kaars aan en mediteer of bid in stilte. Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of bij vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit om mee te doen.

Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En weet, dat de geestelijke kracht van onze verbinding, genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zó voelbaar: de geestelijke kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus. Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons jaarlijks gezamenlijk gebed en meditatie.

Bron: Verwachting Nr. 33 – jaargang 9 – tijdschrift voor Spirituele Bewustwording.

 
 
 

Kerst 2003

 

Kerstfeest 2003,
Wat moet ik daar nu nog van zeggen?
We weten immers van `t kind in doeken gewonden
De herders die de stal hebben gevonden,
nadat zij de blijde boodschap en `t Engelenkoor hoorden.
Opnieuw zingen we weer diezelfde woorden,
Van vrede op aard en `t welbehagen in de mens,
Wat valt er nu nog uit te leggen!

Kerstfeest 2003,
Valt dat nu niet heel erg tegen,
De wereld in nood en duizend vragen,
Oorlog, vervolging en wie vult al die lege magen,
En wij hebben het zo goed in deze dagen,
Is dat niet iets om te overwegen,
Als wij bidden om Gods zegen
En willen wandelen op Zijn wegen?

Kerstfeest 2003,
Er is bijna oorlog in Uw Jeruzalem,
Geen kerstdienst dit jaar in Bethlehem,
Uw eigen volk Israël tot op het bot verdeeld,
Geen antwoord hoe het conflict moet worden geheeld,
Slechts weinigen die naar de Messias vragen,
De stap naar Jezus willen wagen
Of willen luisteren naar Zijn stem.

Kerstfeest 2003,
We zingen de aloude liederen weer
Maar laat dat niet blijven zonder meer,
Breng ons van de kribbe naar Golgotha,
Om daar te knielen bij Uw kruis,
Dan komt Uw vree in ons hart en ons huis,
En geven wij U waarlijk de eer!
Geef toch genade, o, Heer.

 

Gerrit Kloos (+)
 
 
 
 

Stille Nacht.

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulp’loos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 
 
 
 De wereld voor de kleinsten
kerstgedachte van Hans B.B.

Tweeduizend en drie jaar geleden
werd het kindeke Jezus geboren
te Bethlehem, en hij werd aanbeden
wat werd gewonnen, wat verloren?

Koning Herodes doodde alle eerstgeborenen
uit angst voor eigen pracht en macht,
maar 't waren niet bij voorbaat verlorenen
voor 't aardrijk, die kleine Grote Schat in de nacht.

Gods geest in Zijn mensenzoon,
Mens, of Koning der Joden
bleef, groots in 't kleinste en zo gewoon,
boven alle grootmachten en goden

Over onze hoofden, op witte bordessen
klinkt verwrongen, nog eenmaal werelds taal,
van Hoesseinen of Herodessen
van aardse pracht en macht zonder zielenverhaal

Al tweeduizend en drie jaar
vluchtelingen, daklozen of wat voor 'lozen'
zijn wij kleinsten, als de grootsten voor elkaar,
van God, die in Jezus voor elkaar hebben gekozen.

Hans
 
 

Laat ons in ons harte luist'ren

 

Laat ons in ons harte luist'ren
Naar de Stem die raad ons geeft
Die we nimmer mogen kluist'ren
Opdat in ons de Liefde leeft

Laat ons in ons harte spreken
'n Taal van liefde en geluk
Die ijz'ren banden kan verbreken
En vrij maakt van het slaafse juk

Laat ons in ons harte zingen
't Eeuw'ge lied en 't oud refrein
Van immer liefde, van die dingen
Die te schoon voor d' aarde zijn

Laat ons in ons hart ontsluiten
De weg naar 't pas geboren Kind
Dat haat en boosheid steeds zal stuiten
Als je d'eigen waan inbindt

Paul

 
 
 
 

Wens of belofte ?

 

Dat een ieder, in het kerstgebeuren,

de juiste intentie mag ervaren !
Zoek het kind in je hart,

zoek vrede voor je ziel

en je zult méér vinden,

dan waar je op hoopte  :

Eeuwig *Licht*,

Onuitputtelijke *Kracht*.
en Goddelijke *Liefde*.

 

Dat een ieder, in de wisseling van het jaar,
de juiste intentie mag vinden.

Zoek goede voornemens met je hart,

zoek vréde voor je naaste

en je zult méér vinden,

dan waar je op hoopte.

Een omgeving vol *Licht*.

Naasten vol *Kracht*.
Een aarde vol *Liefde*.

 Groet, Chris Westra © (+)

 
 
 

Aan allen,

die zich onrustig afvragen, wat kerst nu eigenlijk betekent.

Zij doen er goed aan, het kerstverhaal te lezen,
zoals het beschreven staat in Johannes 1 in de 'Groot Nieuws Bijbel'.

~~

Het Woord van God.
~~

In het begin was het Woord.

Het was bij God en het was God.

Het was in het begin bij God.

Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. 
In het Woord was leven, en dat léven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet  kunnen doven.
Er kwam een man, een afgezant van God;  zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige: het was zijn taak te spreken over het licht;
door hem moesten alle mensen tot geloof  komen.

Zelf was hij het licht niet;
het was alleen zijn taak te getuigen van het licht.
Het èchte licht dat ieder mens verlicht, was op weg naar de wereld.
Het Woord was in de wereld;
de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.

Hij kwam naar zijn eigen domein, maar zijn eigen volk ontving hem niet.
Maar wie hem ontvingen en in hem geloofden,

kregen van hem het recht kinderen van God te worden.

Dat werden zij niet volgens de weg van de natuur,

door afkomst van een menselijke vader;

nee, zij zijn uit God geboren.

En het Woord is een mens van vlees en bloed geworden
en is midden onder ons komen wonen.
We hebben hem in al zijn glorie gezien,
vol van goedheid en waarheid, een glorie,

zoals een enig kind die ontvangt van zijn vader.

 

Johannes heeft van hem getuigd en heeft luid geroepen:

‘Deze man bedoelde ik toen ik zei:

Hij komt na mij, maar hij was er eerder dan ik,

want hij bestond voordat ik werd geboren.’

Uit zijn volheid hebben wij allen de ene genadegave na de andere ontvangen.
Zeker, de wet is door Mozes gegeven,

maar de goedheid en de waarheid kwamen door Jezus Christus.

Nog nooit heeft iemand God gezien,

maar de enige Zoon, die God is

en die rust aan bet hart van de Vader,

heeft  hem bekendgemaakt.
~~

Groet, Chris Westra (+)

 

 

Kerstgedicht.

 

Kerstfeest betekent niet alleen lekker eten en cadeautjes kopen,
dat is er allemaal veel later ingeslopen.
De kerstgedachte: Vrede op aarde
en voor ieder Liefde voelen, dat heeft waarde.
Met de lichtjes het Goddelijke vonkje in ons hart ontsteken
en denken: Wat kan ik voor die ander betekenen?!
Kerstfeest vieren in Liefde met z'n allen,
dat zal Boven zeker in goede aarde vallen.
In Liefde denken aan je medemens,
dat was Jezus Zijn grootste wens.
Dus na 26 december is het niet afgelopen,
laten we dat in onze oren knopen.
Het vlammetje in ons blijven we onderhouden,
als we Jezus als Voorbeeld voor ogen houden.
Willen we Zijn boodschap horen en verspreiden,
dan mogen we helpen een einde te maken aan het lijden.
Maar daarna wordt het voor iedereen feest,
omdat we allen herboren worden in de Geest.


Diny Roesink

 
 
 
 

De vier kaarsen

De vier kaarsen brandden langzaam, het was zo stil dat je ze bijna kon horen praten…..

De eerste kaars zei: ”Ik ben de vrede maar ik denk dat ik langzaam uitga”
Het vlammetje flikkerde en ging uit.

De tweede kaars zei::”Ik ben vertrouwen, enne het maakt niet uit dat ik nog langer brand want ik ben niet langer nodig”

Toen hij stopte met praten blies een zacht windje hem uit

Treurig zei de derde kaars :”Ik ben de liefde, maar ik heb niet de kracht om langer te branden, mensen zetten mij aan de kant om dat ze niet mijn belangrijkheid begrijpen.. Ze vergeten zelfs om degene die het belangrijkste voor hen zijn, hun naaste lief te hebben:… "
Hij wachtte niet langer meer en ging uit.


En opeens kwam er een kind de kamer binnen en zei: ”Waarom branden jullie niet, jullie horen op te branden tot het eind”, en begon te huilen

Toen zei de vierde kaars: ”Wees maar niet bang, ik brand nog steeds en we kunnen samen de andere opnieuw aansteken, want ik ben HOOP!

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere weer aan

Het vlammetje van Hoop zou eigenlijk nooit mogen doven in je leven!  Zodat je liefde, vrede hoop en vertrouwen in het leven blijft behouden.

(dank aan Anja - auteur mij onbekend)

 
 
 

Kerst 2004

Het kerstfeest is voor iedereen,

voor elk die het wil horen,

dat Jezus eenmaal in een stal

als Koning is geboren,

niet voor d’ aanzienlijken alleen,

of de geweldenaren,

maar ook voor de geringsten die

Zijn liefde wedervaren.

 

Ik zie een opgetogen kind

naar kerstboomlichtjes kijken.

Het laat voor even elke zorg

en onrust van mij wijken.

Ik hoor hoe heilsoldaten vroeg

het ”Stille nacht” gaan spelen

en door die wijdverbreide klank

de kerstvreugd met ons delen.

 

Dan spreek ik iemand die alléén

het kerstfeest zal gedenken.

Vertwijfeld zoek ik welke troost

ik voor zo’n smart moet schenken

en zap ik ’s avonds op t.v.,

huil ik om zoveel armen,

die zelfs niet in een poov’re stal

hun handen kunnen warmen.

 

Voor deze stakkers is weleer

toch ook de Heer geboren?

Wanneer zal daar het morgenlicht

als eens in Bethl’hem gloren?

Ik zie verdoolden die nooit meer

een kerstlied zullen zingen.

Hun klanken klinken rauw als de

granaten ze bespringen.

 

Het kerstfeest is voor iedereen!

Maar, God, ik wil U vragen:

”U hebt toch in elk mensenkind

nog steeds een welbehagen?

Laat er dan vele wijzen gaan

naar die verarmde landen

en laat de ster van nieuwe hoop

in alle harten branden!”

 

Frits Deubel
 
 
 
 
 Kerstmis

Feest van vrede en vreugde,
geboorte van Jezus,
Kerstklokjes klingelen,
sterren die stralen.
Overal hoor je muziek,
zie je kaarsjes branden.
Zo samen gezellig bij elkaar,
dat moeten we koesteren.


Maar mijn gedachten gaan ook uit
naar de daklozen,
mensen die ziek zijn
of een dierbare moeten missen.
Mensen in de derde wereld,
en aan de mensen in oorlogslanden.

Geniet van de fijne dagen maar 
sta net als ik ook eens
even stil bij die mensen.
brand voor hen een extra kaarsje
voor kracht, liefde en licht.

Mijn kerstwens is:
Wereldvrede, liefde en respect!

Nirvana
 
 
 
  
 
Vrede op aarde.

 
Een melodie welt op, nu nog de woorden zoeken,
over kerst of aards bestaan, een kindeke in doeken.
Het moorden op de velden waar eens de herders lagen
hoe langer ik er over denk hoe meer dan duizend vragen.

Verzonken in mijn muzikale brein tracht ik te componeren
mineur krijgt steeds de overhand waarvan misschien te leren.
Opnieuw de balkjes uitgezet om er de noten te noteren,
gedrevenheid tot schepping is steeds opnieuw proberen.

Ik hoor de klanken van een lied, een melodie van waarde
en ieder van ons zingt het straks weer mee; "Vrede op aarde"
Verheugd en blij zijn mijn gedachten, wat mag en kan ik als
solist nu toch nog meer verwachten?Kerstgedachten.

Gevangen in het donker van de nacht
wachtend op de vroege morgenuren
waarin de eerste lichtstralen
zich zullen ontfermen over de wereld
in duister.
Kerstklokken verspreiden hun
heldere klanken over besneeuwde velden
als bundels van licht
en de wereld wacht als een
versierde kerstboom in kunstlicht.

Henk Banis

 


Gij zult Het vinden.

 
Niets vermoedend zagen de herders,
plotseling het licht bij nacht.
Hoorden zij de engel spreken,
welk een Wonder was gebracht.

Laat ons gaan, en ja zij vonden,
in een kribbe neergelegd.
Wat hun duidelijk de engel,
in die nacht had aangezegd.

Dit moest heel de wereld weten,
overal zijn zij gegaan.
Sprekend van het grote Wonder,
wat zij daar hadden verstaan.

Nog klinkt voort de stem der eng'len,
zoekt het Heil door God gebracht.
Ga toch heen zie,
merk het Wonder,
waarom langer nog gewacht??

Dan zal kerstfeest blijdschap geven,
herders zijn ons voorgegaan.
Gaande,vindend, zo gesproken,
laat het u ook alzo gaan.


Kan het nog?


Kan ik nog wel kerstfeest vieren
in deze onheilszware tijd?
Moet ik mijn huis nog gaan versieren
terwijl de wereld honger lijdt?
Kan ik nog wel van vrede zingen
terwijl de mensheid sterft van angst
voor krachten,niet meer te bedwingen.
Voor wie of wat zijn wij het bangst?
Durf ik nog wel van liefde spreken,
nu kind'ren worden afgeslacht?
Wat helpt het kaarsen te ontsteken
in deze aarde donk're nacht?
O God,ik kan alleen maar zwijgen
en wachten; als U ons geneest.


Gerrit Kloos.
 Kerst 2005.


Boven donk’re kerstfeestdagen
straalt een helder zonnelicht,
dat al eeuwen droeve harten
door zijn glans heeft opgericht.

Jezus Christus, de Verlosser
is het licht dat God ons schonk,
toen een koor van eng’len juub’lend
boven Bethl’hems velden klonk.

Ook in deze donk’re dagen
komt Gods Zoon ons tegemoet.
Blik maar naar het licht hierboven,
als de storm zo in jou woedt.

Voor vermoeiden en geplaagden,
voor de ziel die rust verwacht,
schenkt de gloed van Gods erbarmen
nieuwe moed en levenskracht.

In de donk’re kerstfeestdagen
wordt de hemel hel verlicht
voor de velen die geveld zijn,
die hun leven is ontwricht.

Er is hoop en kracht en liefde
door het Kind dat God ons bracht.
Luister slechts en zie de Heiland
die met open armen wacht!

 


EEN KERSTGEDACHTE.


De zwaarste plaag in deze dagen,
waar menig mens gewis aan lijdt,
is naast de drukke feestbanketten,
de gruwel van de eenzaamheid.

Als 's avonds onze kaarsjes branden,
de pakjes bij de kerstboom staan,
zijn er ook velen die vereenzaamd
al vroeg ter ruste zijn gegaan.

We vieren binnenkort uitbundig
dat Jezus kwam voor iedereen,
maar velen voelen zich nog altijd
volkomen moederziel alleen.

Wanneer wij van de eng'len zingen
en van een kindje, teer en klein,
dan zoeken zij waar in het duister
hún engelen gebleven zijn.

Heeft God ons niet weleer geroepen
een licht in duisternis te zijn
en om Zijn boodschap uit te stralen
als 'n zilv'ren kerstster in het klein?

Schenk eenzamen eens extra aandacht,
laat zien dat Christus werk'lijk leeft.
Dan voelen velen dat dit kerstfeest
ook hun iets van Gods liefde geeft!EEN SPROOKJE.

Wie zegt dat het geen sprookje was,
zoals het is gelopen?
Er was eens iemand die voor God
het wereldrijk moest kopen.
Hij hoorde bij een koningshuis,
maar was dat te bewijzen,
wanneer je niets van waarde hebt,
geen kronen of paleizen?

 
Hij zei dat Hij uit d’hemel kwam,
een opdracht moest vervullen,
een plan dat er reeds eeuwen was
nu eind’lijk zou onthullen.
Een enk’ling die Zijn stem verstond,
begon Hem te geloven.
Voorwaar, dit fascinerend mens
was een gezant van boven!

Wat eenmaal op een sprookje leek,
is werk’lijkheid gebleken,
toen God vanuit een schaam’le stal
het licht wist te ontsteken.
Het eeuwigdurend welzijn is
daardoor elk mens gegeven,
die met dat kind uit Bethlehem,
de Zoon van God, wil leven!

Frits Deubel
 

 
Kerst 2005.

 
Er werd een kind geboren!
En, is dat nieuws? Zovéél kinderen worden er elke dag geboren.
Ja, maar dit kind brengt vrede en voorspoed!
Aan wie? Aan die vele kinderen, die elke dag sterven?
Toch is dit kind anders!
Een jong meisje 'raakte' zwanger, zonder te begrijpen, waarom!
Moet ik nu lachen? Dat gebeurt toch élke dag !
Haar vriend bleef bij haar, hoewel hij niet de vader kon zijn!
Nu wordt het interessant, dat gebeurt niet zo vaak.
Veel vrienden, zouden het hazenpad kiezen, zelfs al waren ze wél de vader!
Déze vriend had een droom gehad  en .... hij hield van haar.
Werden ze niet door familie en kennissen beschimpt?
Dat viel mee, maar er werd wel met de vinger naar hen gewezen.
Ze verhuisden naar een andere stad, maar er was geen plaats vrij.

Ze waren dakloos en vonden een oude schuur,
daar werd het jongetje geboren.
Moet dát kind vrede en voorspoed brengen?
Dat begrijp ik ook niet; ze moesten zelfs vluchten naar het buitenland en
werden asielzoekers, omdat ze met de dood werden bedreigd.
Het gebeurde zo te horen, al enkele jaren geleden.
Enkele jaren? Al 20 eeuwen geleden!
Voor  tweederde van de wereldbevolking is in die 2000 jaar géén vrede en
voorspoed gekomen en veel mensen wéten zelfs niet wat 'vrede' betekent,
zelfs als ze steenrijk zijn, zitten ze gevangen in angst voor
terugval van de economie, terrorisme en oorlog.
Toch moet Hij vrede en voorspoed brengen aan mensen,
die het kind willen zoeken in zichzelf, die wedergeboren willen worden.
Die een keuze maken voor de Liefde vanuit het hart
en hun ego willen verzaken.

Dat is in 20 eeuwen niet gelukt, zou dat nu opeens wél lukken?
Laat me niet lachen.
Toch kan het lukken, als we willen worden als een kind en leven vanuit het hart.
Dat kind  wil ons Zijn Licht, Zijn Kracht en Zijn Liefde schenken.

C.Westra © 2005


 


 
We maken graag kinderen gelukkig. Vooral in de maand december vullen we hun handen en armen met speelgoed en geschenken.
Ons hart smelt, als we een kind kunnen blij maken. Zakenlui weten dat. Ze speculeren op ons smeltend hart om ook onze  geldbeurs te doen slinken...

Nu vraag ik me toch af, of we niet doordraven in de verkeerde richting. Of we in de opgewonden ren naar speelgoed, onszelf en de kinderen niet voorbijlopen ?

Ik vrees zelfs dat vele kinderen stikken onder speelgoed. We geven hen de indruk dat het geluk afhangt van wat men HEEFT. Dat is nochtans een noodlottige misrekening. Zo leren ze nooit gelukkig te ZIJN.
Geluk is eer een kwestie van ZIJN dan van HEBBEN. Men kan af en toe geluk hebben en toch niet gelukkig zijn. Opgroeien tot gelukkige mensen is meer een kwestie van WORDEN dan van KRIJGEN.

Daarom hangt het geluk van kinderen meer af, van wat we zijn voor hen dan van wat we geven. Niet onze weelde maar wel onze levensrijkdom kan hun hart vullen. Vraag u niet af wat ge meer kunt geven aan uw kind. Vraag wat ge meer kunt zijn voor hen. Misschien Is geven gemakkelijker. Geef het dan uw tijd, uw aandacht, uw medeleven, uw liefde.

Het loont de moeite kinderen gelukkig te maken. We kunnen ons leven niet beter beleggen. Want alleen door gelukkige kinderen bouwen we aan een betere toekomst en een gelukkiger wereld.


Kerstgedachte.

 
Het zijn niet de zoete melodieën in de supermarkt
en niet de kerstgeschenken onder een plastieken boom
die me zeggen dat het kerstdag is.

Het zijn ook niet de herders in het open veld
met schapen en engelen in de nacht.
't Is niet het Bethlehem van toen dat mij nu nog bekoren kan.

De weg naar kerstmis loopt vandaag
over kronkelwegen van de twijfel
langs de afgrond van het ongeloof
over het brugje van de deemoed
en de vlakte van verlangen.

Dat God, geweldig en oneindig,
zich liet kennen in het schreien van een kind.
Dat Hij een teken gaf: Ik ben er;
hou toch rekening met Mij zoals je met een kind zou doen.

Het zijn niet de zoete melodieën in de supermarkt
maar de stilte en de wijding van de nacht
die mij kunnen binnenleiden in het blijde mysterie:
God heeft aan ons gedacht.

auteur mij onbekend.DE KERSTBOOM.


De kaarsen branden tusschen mandarijnen,
Sneeuwsterren, speelgoed en gekleurde noten.
De kind'ren zingen, en de dauw der groote
Oogen beweegt en blinkt in 't trillend schijnen.

Hoor hoe ze zingen: "Nu zijt wellekome"
­'k Voel moeders hand weer die de mijne houdt,
En huiver bij den geur van 't schroeiend hout
Als toen ik zong: "Gij zijt van ver gekomen"

En daar staat weer de stal van Bethlehem,
Sneeuw op het dak en licht door roode ramen! ­
Moeder, wij waren veel te lang niet samen,
Ik heb het lied vergeten met uw stem. .

Zij strijkt weer door mijn haar en zegt:
"Ach jongen, "Ieder jaar dat je er niet bent bij geweest,
"Meende ik je stem te hooren, hier op 't feest
"Vlak naast me en weenend als de kinderen zongen"

MARTINUS NIJHOFF (Geb. 1894).
Uit: Vormen, Bussum, C. A. ]. VAN DISHOECK


Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest

Een lied van Henk Temming

 
Er zijn van die mensen, die vragen van alles
En sommige mensen, die vragen maar wat
Er zijn van die mensen die hebben geen wensen
Mijn vader heeft nooit echte wensen gehad

Sommige mensen zijn echt bedachtzaam
Andere geven geven juist toe aan een gril
Sommige weten niet echt wat ze willen
Maar ik weet dit jaar precies wat ik wil

Ik vraag vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest
Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal
En een maan die door de bomen schijnt
En een ster boven een stal
En een arreslee in de winterse kou
Maar het aller aller liefste wil ik jou

Er zijn van die mensen, die hebben al alles
En zelfs alles nog dubbel, ze grijpen nooit mis
Maar er zijn er ook voor wie een wc rol nog
Veel te kort voor een verlanglijstje is

Sommige mensen vieren het samen
Andere vieren het liever alleen
Vorig jaar had ik niets meer te wensen
Totdat jij met die zak naar Spanje verdween.Kerstnacht


De mist blijft aan de takken hangen.
Over weiland sluiert nevel:
de aarde houdt de adem in.

Het licht van een ster gedimd,
en donkerblauwe schaduwen.
Een klok klept in de verte.

Geen herders en geen kudde.
Op tafel de resten van een feest
en glazen dure wijn.

Maar buiten hangt de stilte
als nevel aan de wilgen.
De aarde houdt haar adem in.

Flip Jansen
Onderstaande zeven gedichtjes: met dank aan Rita van de MSN groep: Goda's collages

 

Terwijl de aarde op een teken wacht.  

Dat er al is, dat al gegeven is.
Het teken van de moede vrouw
die voortging en die baren zou
en die men wegschoof in de duisternis.

De hemel weet, alleen de hemel weet
dat vrede en welbehagen saam
reikhalzen naar een nieuwe naam.
De aarde is als vanouds voor niets gereed.

Al straalt de nacht, al straalt de heilige nacht
veel klaarder dan de zon vermag,
pas als het donker wordt bij dag,
zal op de aarde alles zijn volbracht.

 
Kerstmenu
       
Neem een liter wijsheid
van alle volkeren op deze aarde

Meng het met respect voor alles wat leeft.
Smelt een klontje verdraagzaamheid.
Snipper een handje vol wederzijds begrip.
Laat alles een uur met liefde sudderen.

Besprenkel het met hoop.
Verdeel het met zorg over heel deze planeet.
 
Navota

 
Engelentranen


waar als een deken van engelentranen
in de zoete dromen
van een kind

de wereld ontwaakt in wit satijn

en de glinstering van zijn lach
weerkaatst in duizend vlokjes
zilvergrijze wensen
zacht en speels

zal zijn kreet van vreugde
gedragen door wind
menig hart laten verlangen
naar het wit
van engelentranen


Last

In het kind-zijn voel ik mij geborgen.
Daar, waar het allemaal begint,
waar men schoorvoetend wegen vindt
naar de dag van morgen.
Daar, waar ziel en zaligheid
opgaan in ongekunsteld leven.
Waar men bereid is te vergeven
na een verbeten strijd.
Daar, waar het kind wordt geboren,
treden vergeten dromen naar voren,
durven mensen weer te vragen.
En wanneer hoogmoed de hoop verdrijft,
waardoor men in dromen steken blijft,
weet ik mij door het kind gedragen.


Joke BaardmansLichtje

dat lichtje van hoop en vriendschap
dat geef ik nu door aan jou
opdat je het zou bewaren
daar in je hart.
en warmte moet het je geven
opdat je het nimmer koud zult hebben.
en licht, ja veel licht
opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker.
maar vooral liefde
zodat je het kunt doorgeven aan  degene
die zo dierbaar voor jou is
en dat die het ook weer doorgeeft
zodat het kan groeien en schitteren
in de harten van ieder mens
Ook voor jou


Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam Hij zonder glans en luister
met een ster in het verschiet.
Troost en liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de Zoon door God bemind.
Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen groot en klein
door de wind het zacht gefluister
ook voor jou zal ik er zijn.
 
Miep van Rooijen


Te midden van miljoenen sterren in het oneindige heelal
Straalt een ster, zo glinsterend als helder kristal
Die door haar geflonker, zo hoog aan het firmament
Haar warme stralen naar moeder aarde zendt
Hij leidt mij naar vrede en geluk en houdt trouw de wacht
In de uren van de duistere nacht
Ik hoop dat die ster ook voor jullie mag stralen
Om de juiste weg naar de toekomst te bepalen
 
Bron onbekend.