Citaten van onderzoekers naar BDE en het leven na dit leven

01. Raymond Moody - 02. C. G. Jung - 03. Kenneth Ring - 04. Pim van Lommel - 05. Margot Grey -
 
 
 
 

01. Raymond A. Moody

 

Ik heb meer dan twintig jaar in de frontlinie van het BDE-onderzoek gestaan. In de loop van deze tijd heb ik geluisterd naar de verhalen van duizenden mensen over hun intens persoonlijke reizen… waar naar toe? Het hiernamaals? De hemel die ze uit hun geloof kenden? Een deel van de hersenen dat alleen in tijden van nood toegankelijk is?

Ik heb met bijna iedere BDE-onderzoeker ter wereld gesproken over zijn of haar werk. Ik weet dat de meesten van hen diep in hun hart geloven dat BDE’ers een glimp opvangen van leven na dit leven. Maar als wetenschappers en geneeskundigen is het hun nog steeds niet gelukt om het 'wetenschappelijk bewijs' te leveren voor ons gedeeltelijk voortbestaan na de dood van ons stoffelijk lichaam. Dit gebrek aan bewijs weerhoudt hen ervan hun ware gevoelens openlijk bloot te geven. Maar ondertussen blijven ze proberen een wetenschappelijk antwoord te geven op die oneindig gecompliceerde vraag: wat gebeurt er wanneer wij sterven?

Ik denk niet dat de wetenschap die vraag ooit zal kunnen beantwoorden. Je kunt hem van elke kant benaderen, maar het uiteindelijke antwoord zal nooit bevredigend zijn. Zelfs als de bijna-doodervaring opgeroepen zou kunnen worden in het laboratorium, wat dan? De wetenschap zou alleen maar meer te horen krijgen over de reis die niet wetenschappelijk waarneembaar is.


Door dit gebrek aan wetenschappelijk verifieerbaar bewijsmateriaal vragen mensen vaak aan mij wat ik ervan denk: vormen BDE het bewijs dat er een leven is na dit leven? Mijn antwoord is ja.

Voor die zekerheid zijn verscheidene redenen. Een daarvan is het bestaan van de verifieerbare uittredingservaringen. Er zijn veel voorbeelden van mensen die hun lichaam verlaten en getuige zijn van de pogingen die men onderneemt om hen te redden. Is dat niet voldoende bewijs voor het voortbestaan van de mens na de dood van zijn stoffelijk lichaam?

Echter, de enorme veranderingen in de persoonlijkheid die het gevolg zijn van BDE zijn voor mij het meest indrukwekkende aspect. Dat BDE de mensen die ze ondergaan volkomen veranderen, is het bewijs van de echtheid en de kracht ervan.

Ik ben ervan overtuigd dat er na tweeëntwintig jaar onderzoek naar de BDE nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs is waaruit eens en voor altijd blijkt dat er een leven is na de dood. Maar dat geldt alleen voor wetenschappelijk bewijs.

Gevoelens zijn iets anders. Daar kun je over oordelen, ook al heb je geen strikt wetenschappelijke kijk op de wereld. Wel kunnen ze – en moeten ze volgens onderzoekers zoals ik – deskundig worden geanalyseerd. En op dergelijke studie berust mijn overtuiging dat BDE’ers een glimp opvangen van het hiernamaals en kort in een heel andere werkelijkheid verblijven.


Bron: De tunnel en het Licht – R.A.Moody
Bruna - 1988 - ISBN 90-229-8182-7
 
 
 
 02. C. G. Jung

 

Wat er na de dood gebeurt, is zo onuitsprekelijk groots, dat onze verbeelding en onze gevoelens er zelfs bij benadering geen idee van kunnen hebben.

Vroeg of laat worden de doden allemaal wat wij ook zijn.

Maar in deze werkelijkheid weten we weinig of niets over die zienswijze. En wat zullen we na de dood nog weten van deze aarde? De ontbinding van onze tijdelijke vorm in de eeuwigheid brengt geen verlies aan betekenis met zich mee. Integendeel, de pink weet dan dat hij deel is van de hand.

Uit een brief die hij schreef nadat hij zelf een BDE had tijdens een hartaanval.
 
 
 
 
 
03. Kenneth Ring

 

Dr. Kenneth Ring, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Connecticut, zette het onderzoek van Moody verder op een meer wetenschappelijke leest geschoeid. Hij heeft met nadruk erkend dat BDE’s geen ‘bewijs’ vormen van een leven na de dood maar vervolgt daarna:

‘Wél geloof ik – en niet alleen op basis van mijn gegevens en die van anderen met betrekking tot BDE’s – dat wij na onze fysieke dood een bewust bestaan blijven houden, en dat de kernervaring het begin ervan vertegenwoordigt – dat het een glimp is van toekomstige dingen.

Mijn eigen interpretatie van deze BDE’s heeft me ertoe gebracht ze als ‘leerervaringen’ te gaan zien. Het zijn, zo komt het mij voor, openbaringservaringen… Deze ervaringen impliceren duidelijk dat er iets meer schuilgaat achter de stoffelijke wereld die we met onze zintuigen waarnemen… ieder die de moeite neemt zich vertrouwd te maken met de aard en de gevolgen van authentieke mystieke of religieuze ervaringen, zal er al spoedig van overtuigd raken dat de kernervaring zelf een lid van deze grote familie is.

Waarom doen dergelijke ervaringen zich voor?... Ik kan hierop slechts één speculatief antwoord opperen, ook al geef ik toe dat het niet alleen vergezocht, maar zelfs ook regelrecht gewaagd is. Ik ben gaan geloven dat het universum… zich van velerlei manieren bedient om ons zijn ‘boodschap duidelijk te maken’. In zekere zin is het erop uit ‘ons wakker te schudden’, ons de ogen te openen voor de kosmische dimensies van het drama waarin ieder van ons zijn of haar rol speelt. BDE’s zijn één van de methoden die het universum hanteert om ons te wekken voor deze hogere werkelijkheid.

Bron: Kenneth Ring – Life at Death – A Scientific Investigation of the Near-Death-Experience
 
 
 
 
 
04. Dr. Pim van Lommel

Cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem

 

Mensen ervaren iets in een BDE en halen hieruit het wezenlijke inzicht dat dood niet bestaat:

*hiermee krijgt leven een totaal andere waarde;
*hiermee worden liefde, aandacht en compassie naar jezelf en naar anderen belangrijk;
*hiermee neemt het belang van uiterlijk, geld, en verslavende dingen aanzienlijk af;
*hiermee wordt levensenergie gegeven aan dingen die te maken hebben met de continuïteit.

Dit botst vreselijk met de heersende opvattingen en dit betekent dat ongeveer 80% van mensen met een BDE in echtscheiding raakt, van baan verandert en anders gaan leven. Dit is een heel moeilijk proces dat jaren en jaren kost.
Als je openstaat voor wat deze mensen te vertellen hebben, kun je die inzichten oppakken. Als je ze niet uit angst afwijst, zijn mensen met BDE's grote leermeesters voor je.
 
  
 
 
 
 05. Margot Grey

 
Oprichtster IANDS* in Groot-Brittannië.


Zij beschrijft hoe haar eigen belangstelling voor BDE’s ontstond na een persoonlijke ervaring die zij in 1976 in India heeft opgedaan.

‘Het gevolg van deze ervaring was een ‘geestelijke wedergeboorte’. Mijn geestelijke energieën leken te zijn vergroot en verfijnd door een nieuw bewustzijn, en ik besloot een studie te gaan maken van de verschijnselen die ik had ervaren, in een poging te ontdekken wat andere mensen ervoeren als zij kennelijk op de drempel tussen leven en dood verkeerden.’

‘Het eigenlijke belang van een BDE bestaat uit de invloed die deze ervaring heeft op degene die haar zelf heeft doorgemaakt.’

‘Een mystieke visie op de aard van het universum lijkt ons de beste grondslag voor het doorgronden van BDE’s te verschaffen. Degenen die deze visie onderschrijven, lijken het er echter over eens te zijn dat het nog geruime tijd zal duren voordat mensen vertrouwd zullen raken met een werkelijkheid van een andere orde dan die van de wereld der (stoffelijke) verschijnselen. Als puntje bij paaltje komt, lijkt de wetenschap datgene te bevestigen – of althans niet tegen te spreken – wat mystici al millennia lang hebben beweerd, als zij verklaarden dat wij pas toegang tot de spirituele werkelijkheid kunnen krijgen wanneer ons bewustzijn bevrijd is van zijn afhankelijkheid van het lichaam. Zolang we aan het lichaam en zijn zintuiglijke gewaarwordingen gebonden blijven, kan de spirituele werkelijkheid voor ons, op zijn gunstigst, nooit meer zijn dan een constructie van het verstand. Want alleen wanneer we het rijk aan gene zijde van de dood benaderen, kunnen we het rechtstreeks ervaren.’

* International Association for Near-Death Studies

Uit: Return from Death - Margot Grey