Versjes van Adriana - deel 6

 
 
 


01. Zoveel doden zoveel namen
 

Zoveel doden zoveel namen
mensen gingen mensen kwamen
Generaties keer op keer
keerden naar de basis weer

Graf naast graf schoon op een rij
hier liggen veel bekenden bij
Vroeger in dezelfde straat
nu zijn ze in dezelfde staat

Treurig kijk ik in het rond
Wat is hetgeen mij aan hen bond?
Ik ken ze bijna allemaal
we spraken ook dezelfde taal

Eens zal ook ík hen vergezellen
in de hemel of de hellen
In ‘t hiernamaals wat me wacht
de dageraad ’t zij dag of nacht

Wat hier ligt dat zijn slechts lijken
van de armen en de rijken
maar hun zielen zijn gelijk
leven verder in Gods Rijk

13.8.2006


02. Hoe
 


Hoe zacht mijn voetstappen op het mos
Hoe stil is het alom
Hoe geniet ik van de lentezon
Hoe van de natuur rondom

Hoe rustig is het nu en stil
Hoe dankbaar maakt het mij
Hoe mediteer ik terwijl ik loop
Hoe maakt het me helemaal vrij

Hoe los van de wereld en ’t lawaai
Hoe ik de hemel ervaar
Hoe zit dit alles diep in mij
Hoe is dit wonderbaar

24.3.2014


03. Watersnoodramp 1953
 


Landje uit de zee geboren
door dijken en schorren omarmd
Hier voelde men zich geborgen
hier voelde men zich verwarmd

Landje uit de zee geboren
jij schonk ons vruchtbaarheid
Er groeide goudgeel koren
wij voelden dankbaarheid

Landje uit de zee geboren
springtij en Noordwester orkaan
overspoelden jouw dijken en schorren
Zo is het jou toen vergaan

Landje uit de zee geboren
met huisjes onder de dijk
Ze werden door ’t water verzwolgen
verdwenen onder ’t slijk

Landje uit de zee geboren
waarom is dit drama geschied
Waarom zoveel drenkelingen
in ons Zeeuws Vlaams gebied

Landje uit de zee geboren
Je geeft ons vreugd en verdriet
Wij houden van ons landje
en van ons Zeeuws-Vlaamse lied

10.6.2014


04. Jouw ogen

Jouw ogen
leeg gekeken
verbrijzeld
door de dood

Jouw ogen die verbreken
versmeltend in
het avondrood

Jouw geestesoog
verbindend
het heelal
jouw ziel beroert
het AL

14.11.2014


05. Denkend aan Hulst
 


Denkend aan Hulst
op een terrasje
tussen de Belgen
met veel vertier

Friet met mayonaise
een vleeskroket
Geef mij maar Trappist
dan heb ik plezier

Denkend aan Holland
beneden de rivieren
voelen ze zich een Belg
Bourgondisch gevoel
mossels eten
maar tóch een Hollandse telg

Bierbuiken schuifelend
door winkelstraten
etend en drinkend tegelijk
want calorieën
kan hen niks schelen
zij allen zijn calorierijk

Een parodie op het gedicht van Hendrik Marsman 1899-1940

19.1.201506. Kijkend naar de horizon

Kijkend
naar de horizon
zie ik
een kleine stip
verdwijnen
uit het zicht

Versmeltend
in het avondrood
geen dood
kan haar/hem
verdelgen

De liefde
nog sterker
dan het licht
laat zich
niet verzwelgen

1.3.201507. Als ze de zee was
 


Ze zou golvend bewegen
op impulsen van de wind
Zich door zonlicht doen verwarmen
ze zou strand en land omarmen

Liggend de wolken
schuifelend voorbij zien gaan
Dorstend naar de regen
kringloop aller tijden

Ze zou de wind doel liggen
golven plat masseren
omkeren tot stilstaand meer
Om dan weer
met bulderend geweld
terug te keren, dat zou ze

21.3.2015


08. Klasgenoten

Ik zie ze gaan
een voor een
mijn klasgenoten
samen genoten
van ’t leven hier

Hun lichaam
verlaten
niet het leven
dat verder gaat
slapend
ontwakend
ontdekkend
een nieuw begin
samen
de eeuwigheid in

28.3.2015


09. Reynaert de Vos
 


Reynaert uit het land van Hulst
leefde in grote weelde
maar toen de Belgen niet
meer kwamen met coupons
leek het of hij zich verveelde

Hij toog op weg
met zijn buidel op zijn rug
en ging toen hogerop
hij moest gaan praten met de Bank
met de mannen aan de top

"Wat is hier aan de hand, sprak hij,
het is zo doods en stil
Ik wil veel eieren graaien
dat is hetgeen ik wil.”

Helaas de politiek beslist
er zijn geen eieren meer
Voor Reynaert is dit treurig
hij bad toen tot de Heer:

"Ach lieve Heer ik heb u lief
Ge weet, ‘k ben maar een kleine dief
de groten stelen eieren, kippen
en ze doen aan egotrippen
ik hoor bij de arme sloebers
Heer red mij van zulke soort loeders”

Zomer 2015


10. Denkend aan Zeeland
 


Denkend aan Zeeland
denk ik aan de Schelde
hoe slingerend
die zich het land door stuwt

Hoe witte wolken
de luchten bevolken

Hoe meeuwen
al krijsend
naar beneden stuiken
in de buurt van de fuiken

Hoe de dijken omarmend
ons verwarmend
het land beschermen
tegen "overvloed”

Hoe in het voorjaar
de vette klei ligt te blinken
symmetrisch geploegd
op een rij

Hoe fietsend over dijken
frisse lucht
onze longen zuiveren
zomer is nabij

18.8.2015
Inspiratiebron: gedicht van Hendrik Marsman……” denkend aan Holland "11. Als ik denk aan Zeeuws-Vlaanderen
 


Als ik denk aan Zeeuws-Vlaanderen
denk ik aan Hulst
Hoe het stadje er bij ligt
als een ster in het landschap
omringd door zijn wallen en grachten
een reiger die zit te wachten
op prooi uit de Binnenvest

Wandelaars op de paden
beneden en boven
doen mij geloven
’t is zalig om hier te zijn

Binnenin de ster bezige bijen
bovenop de wal vrijheid en rust
O Hulst, lieve stad ’t is een must
om jou te leren kennen

5.9.2015


12. Vluchteling  
 


Strompelend voort over modderige wegen
bepakt en bezakt niet wetend waarheen
Waarheen zal de toekomst ons bewegen
onzekerheid grijpt om ons heen

Waarom moeten wij dit alles ervaren
waarom verstoten en gehaat
Wie is er gebaat met deze ellende
is het de ISIS en/of de Jihad?

Door sommigen met liefde opgevangen
door anderen verstoten, gediscrimineerd
Wat moet de mensheid hiervan leren
wat wordt hierdoor gecreëerd?

We hebben maar te accepteren
het noodlot wat ons te wachten staat
Waarom zo’n puinhoop hier op aarde
waarom deze ellende en de haat?

Ooit wordt het hier een paradijs
en zullen wij in liefde leven
Wanneer doorbreken wij het ijs
en zullen wij elkaar vergeven?

De boodschap van tweeduizend jaren geleden
wordt blijkbaar nog steeds niet geaccepteerd
Sommigen negeren het verleden
en hebben nog niet genoeg geleerd

22.9.2015 Adriana


13. Ik ben
 


Ik ben de aarde
zon en maan
de wolken en de lucht
de vissen in het water
de vogels in hun vlucht

Ik ben de regen
en de wind
De storm op zee
‘t verloren kind

Ik ben de kakelende kip
De haan die kraait
ook dát ben ik

Ik ben de vreugde
en ’t verdriet
de toekomst in ’t verschiet
heb ik zélf geschapen

Ik ben de liefde
en de haat
de trouw en ontrouw
en de smaad

Ik ben het AL
ik ben het niets
van ’t groot Heelal
ben ik toch iéts

Ik ben de dochter en de zoon
geschapen naar Haar/Zijn beeltenis
Ik ben ziel en geest in één persoon
geschapen naar Gods gelijkenis
Ik ben

Het bovenstaande vers vergt enige toelichting. Ik ga er namelijk van uit dat alles door God is geschapen, dus vanzelfsprekend ook de mens en wel naar haar/zijn beeld en gelijkenis.
Hierdoor hebben wij ook het scheppende vermogen meegekregen, wat inhoudt dat de mens nog steeds medeschepper is van het leven, ook in zijn huidige vorm. Wij zijn dus ook scheppers van de planeten, sterren, mens, dier, planten, etc… Wij zijn dus een stukje van hetgeen men God/Schepper noemt.


14.1.2016
Adriana14. Wat is kunst?
 


Kunst uit zich in velerlei vormen
variërend van k tot K
buiten de normale normen
ontstaat er speciaal DNA

Zo is er de jong geïnspireerde
geen kwast of palet in zijn hand
het is de computer die leerde
hem omgaan met ’t kunstbestand

Geen stilstaande beelden op muren
nee alles beweegt op zijn tijd
soms met wonderlijke kleuren
van Gogh zij gebenedijd

Ik bewonder deze artiesten
zijn zij de Rembrandts van nu?
die straks als ze eenmaal dood zijn
passeren de revue?


Onder het speciaal DNA, versta ik dat dit speciale reïncarnaties zijn, die reeds met creatieve gaven zijn geboren, een soort wonderkinderen dus. Zo waren o.a. Rembrandt, Rubens en Anthonie van Dijck, speciale mensen die hiervoor waren geboren om dit soort, vnl. religieuze, kunst naar de aarde te brengen.
Dit is de eeuw van de techniek, wie technisch vooruit ligt op anderen en hierdoor b.v. in staat is om speciale kunst met de computer te maken, zullen later de Rembrandts van deze eeuw worden.
Net zoals nu de vrachtschepen niet meer op zeilen varen, maar op motoren, zullen zeilen er nog blijven voor de sport, zo zal het met de kwast en het doek/papier ook blijven.
Dit is mijn visie hierop".  11.2.2016 Adriana
 

15. Hosanna
 


Hosanna, zingen ze in koor
een ezel rijdt hem rond
Als pop-idool wordt Hij onthaald
Hosanna klinkt uit ieders mond

Hij wordt vereerd zoals een God
want Hij kan wonderen doen
Hij is voor hen een koning
koning en kampioen

Jaloezie en haat liggen op de loer
en slechts één week daarna
wordt Hij gearresteerd
door de Joodse maffia

Hij verzet zich niet, want het waarom
dat is hem wel bekend
wat nu volgt, dat weet Hij reeds
dat is al lang gepland

De Caïfas veroordeelt hem
Hij zal sterven aan het kruis
Jezus lijdt zoals een mens
het is een zware strijd

Echt sterven kan alleen zijn lijf
zijn ziel en geest bevrijd
ontwortelen zich van d' aarde
het is: Zijn tijd

Op de derde dag verschijnt Hij
en is Hij weer compleet
met ziel en geest en lichaam
als Christus: Verlosser en profeet

13.3.2016 Adriana
 
 
 16. Het levensvuur
 

Het lijf wordt oud
maar niet het levensvuur
wat voorbij het uur
van sterven
het leven in zich houdt

Het lijf vergaat
komt in een staat
van disfunctioneren
ziel en geest zijn vrij

Vrij van lichaamslasten
vrij van klachten
heel de ruimte is van jou
vleugels zal je krijgen

En zwevend op je vleugels
de kosmos gadeslaan
voor altijd één
met het groot geheel

13.3.2015 Adriana
 
 
 
 17. Oorlogsgeweld
 
 

Rij aan rij
streden zij
niet wetende
waarom

rij aan rij
leden zij
stervende
alom

rij aan rij
liggen zij
kameraden
naast elkaar

rij aan rij
jonge mensen
bezweken
door gevaar

oorlog
zinloos geweld
in een spiraal
van haat

wat telt
is enkel maar
de liefde
niet de held

13.3.2016 Adriana
 
 
 18. Eenheid - liefde en vertrouwen
 
 

Eenheid, liefde en vertrouwen
laat ons samen de handen vouwen

Moslim, Hindoe, Christen of Niksist
Extremist, Anarchist of Gnosticus
maakt allemaal niets uit
we zitten samen in dezelfde schuit

Allen onderweg terug naar de Bron
waar reeds het ‘leven` was
vóórdat het voor ons begon

Sla de handen maar ineen
er is slechts één God
wij zijn allen: één

11.5.2016 Adriana


 
19. De hemel huilt
 


De hemel huilt
en laat zijn tranen vloeien
besproeiend de gewassen
teveel met ’t hemels nat

Waar blijft de zon
de regenton is vol
’t is zomer Ik verlang
naar warmte en parasol

3.6.2016 Adriana


 
 20. Vrije vogel of de Kathaar


Ik ben een vrije vogel
een nest dat wil ik niet
Ik fladder in de ruimte
en zing mijn eigen lied

Ik ben een vrije vogel
het weten van mijn hart
dat wijst me de weg
bewustwording  gestart

Ik ben een vrije vogel
als stukje van ’t heelal
voel ik me vrij en blij
ik ben hier en overal

Ik ben een vrije vogel
ga gewoon mijn eigen gang
om in balans te blijven
volg ik de yin en yang

17.6.2016    Adriana


Noot: De Katharen gingen hun eigen gang, volgens hun eigen gnosis, het weten en de wijsheid  van hun hart. Het symbool van de Katharen is dan ook een vogel.   
Geen eigen nest, ze waren niet aangesloten bij een sekte, maar volgden hun eigen gevoelens, die ze reeds in vorige levens hadden opgebouwd.
Ze discrimineerden niet, man en vrouw waren voor hen gelijk, vandaar de Yin en Yang.  
21. De vredesduif
 
 

Duizend duiven laat ik vliegen
met een palmtak in hun bek
om de vrede te bevorderen
tijdens hun dagelijkse trek

Duizend duiven laat ik vliegen
met een boodschap voor de mens
opdat men zou gaan begrijpen
dat vrede moet zijn de tendens

Duizend duiven laat ik vliegen
met veel liefde in hun ogen
kijkend naar de mens beneden
die door haat wordt bedrogen

Duizend duiven laat ik vliegen
in de V vorm van de vrede
opdat mensen na gaan denken
en vrede vragen als smeekbede

Duizend duiven laat ik vliegen
vredebrengers  als symbool
om oorlogen te bestrijden
te zorgen voor een tegenpool

16.7.2016   Adriana

 
 
BewarenBewarenBewarenBewaren